Wersja obowiązująca z dnia

OFERTA PRACY W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

Lidzbark Warmiński 20.02.2018r.

 

 

OFERTA PRACY

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W
LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim poszukuje osoby na stanowisko Referenta ds. Socjalnych.

 

 

Kandydat/ka powinien spełniać poniższe warunki:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych Word, Excel
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 5. Predyspozycje do pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 6. Dyspozycyjność

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie teczek wychowanków.
 2. Prowadzenie ewidencji wychowanków w porządku chronologicznym oraz skorowidz do tej księgi.
 3. Prowadzenie ruchomego wykazu wychowanków w/g grup  i wychowanków przebywających poza ośrodkiem.
 4. Przechowywanie wszelkich pism w odpowiednich teczkach.
 5. Załatwianie wszelkiej korespondencji oraz prowadzenie dziennika korespondencyjnego.
 6. Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie adaptacji wychowanków w nowych warunkach.
 7.  Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania decyzji naliczającej odpłatność:
   1. rodzicom zobowiązanym do ponoszenia odpłatności za pobyt  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
   2. placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego jeśli wychowanek został w niej umieszczony  postanowieniem sądu.
 8. Uczestniczenie w posiedzeniach stałego Zespołu ds. okresowej  analizy sytuacji dziecka.
 9. Aktywne uczestniczenie w procesie usamodzielnienia wychowanków, jego monitorowanie, dokonywanie niezbędnych modyfikacji odzwierciedlających aktualna sytuacje rodzinna    i środowiskową dziecka.
 10. Udzielanie wychowankom informacji o przysługujących im świadczeniom i dostępnych formach pomocy.
 11. Wspomaganie usamodzielnionych wychowanków po opuszczeniu Ośrodka jeśli zwrócą się  z taką prośbą.
 12. Współpraca z Kuratorami Zawodowymi, MOPS, GOPS, PCPR.
 13. Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
 14. Referent ds. Socjalnych odpowiedzialny jest za:
  1. terminowa, zgodną z obowiązującymi przepisami realizacje obowiązków  w ustawie,
  2. przestrzeganie obowiązku i dyscypliny pracy,
  3. prawidłowe prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji prowadzonej na zajmowanym stanowisku pracy,
  4. prowadzenie meldunków wychowanków ośrodka,
  5. wystawianie legitymacji szkolnych dla wychowanków ośrodka
  6. wyjścia lub wyjazdy z wychowankami do lekarza, sądu lub na policję,
  7. przestrzeganie tajemnicy służbowej, przepisów BHP i P.POŻ. oraz ustaleń zawartych w obowiązującym regulaminie pracy Ośrodka,
 15. Wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z potrzeb i właściwej pracy Ośrodka.
 16. Referent ds. Socjalnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 4. Kserokopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość obsługi komputera i wymaganych programów komputerowych.
 5. Zaświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy złożenie  dokumentów w zamkniętej kopercie do 13.03.2018r. do godz. 1000.

CV opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim,  zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

 

Adres do korespondencji:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Ul. Leśna 15, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 89 7672794.

Sporządziła: Jowita Koziełło

 

 

Załączniki