Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_geo

Ogłoszono przez Robert Mucha

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali –gmina Lubomino.

 

Lidzbark Warmiński dn. 11.03.2019 r.

 

GKK.6641.14.2018.KN

 

Rozpoczęcie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali –gmina Lubomino.

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2017 poz.2101 ze zm.),  

 

STAROSTA LIDZBARSKI informuje

 

o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze  jednostki ewidencyjnej gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko – mazurskie oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Celem prac jest dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Prace współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-2020.

Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego wykona jedna  z firm w ramach konsorcjum :

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,

wyłoniona w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

przez zamawiającego Powiat Lidzbarski.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 7d pkt 1) i art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

(t. j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).

 

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Urzędu Gminy Lubomino, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, prosimy właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, że:

  1. osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  2. właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  3. kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny.

 

 

 

                                                                                               Z up. Starosty

                                                                                              Jarosław Kogut

                                                                                           WICESTAROSTA

 

Załączniki: