Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_OR

Ogłoszono przez Dominika Wołejsza

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o aukcji

na sprzedaż samochodu osobowego

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim na podstawie § 6 uchwały
Nr CCIII/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z 16 lutego 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym  w dyspozycji jednostek, ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego.

 

I. Nazwa i siedziba jednostki organizatora aukcji:

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński  

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji - ustnej licytacji:

siedziba Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Wyszyńskiego 37, dnia 19 marca 2020 r.  godz. 1215, pokój 204. 

 

III. Przedmiot aukcji:

 1. samochód osobowy Volkswagen Transporter 1.9 TDI ilość os. 8+1;
  nr podwozia WV2ZZZ7hz6x009808;  nr  rejestracyjny  NLI  T119
 2.  Rok produkcji 2005, data pierwszej rejestracji 09.12.2005 r.
 3.  Pojemność silnika 1896 ccm/63kW wysokoprężny
 4.  kolor czerwony
 5.  Przebieg na 02.03.2020 r. – 297699 km
 6.  Badanie techniczne ważne do 28.01.2021 r.; ubezpieczenie OC ważne
  do 28.12.2020 r.

IV. Cena wywoławcza 21 500,00 zł brutto. Postąpienie 250 zł.

V. Miejsce i termin oględzin pojazdu -  Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmiński, ul. Wyszyńskiego  37 w godzinach od 900  do 1200 w dniu aukcji.

VI. Informacje dotyczące wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości  
  1.100, 00 zł.
 2. Wadium należy wnieść w gotówce w kasie Starostwa albo przelewem
   na rachunek bankowy Sprzedawcy Nr  22 2030 0045 1110 0000 0237 5530.
 3. Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostaną wybrane, zwraca się wraz z odsetkami.
 4. Wadium złożone przez  nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli:

1) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) licytant, któremu udzielono przybicia, uchylił się od zapłacenia pozostałej kwoty.    

 

 

 

VII. Wymagania dotyczące oferentów

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. W dniu aukcji przed jej rozpoczęciem należy złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oświadczenie  winno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres
   i podpis; w przypadku osoby fizycznej nr dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane); w przypadku podmiotu (firmy) aktualna informacja KRS lub CEIDG;  oświadczenie o zapoznaniu się
  z warunkami postępowania aukcyjnego; wzorem umowy; stanem technicznym pojazdu; zobowiązanie do podpisania umowy zgodnie ze wzorem zał. nr 2

4. Do oświadczenia należy dołączyć kopie potwierdzenia wniesienia wadium.

 

VIII. Komisja przetargowa:

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji wykonuje komisja   przetargowa powołana przez Starostę Lidzbarskiego.
 2. Aukcję prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
 3. Komisja sprawdza złożone oświadczenie i wniesione wadium.
 4. Komisja pełni swoje obowiązki do dnia zatwierdzenia protokołu przez Starostę.

IX. Inne postanowienia:

 1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza na przeprowadzenie aukcji.

2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

3. Wydanie pojazdu  nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim dokonaniu zapłaty pozostałej ceny nabycia.

 

X. Zastrzeżenie:

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyn.

 

XI. Załączniki:

1. Wzór oświadczenia;

2. Wzór umowy.   

 

 

                                                                           Starosta Lidzbarski

                                                                                 Jan Harhaj

        

Załączniki: