Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_geo

Ogłoszono przez Paulina Borek | wersja archiwalna

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony

GKK.6840.3.2020.GN                                                         Lidzbark Warmiński, dnia 08.09.2020 r

 

ZARZĄD POWIATU LIDZBARSKIEGO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Szwoleżerów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 6, numerem 9/49 o pow. 0,4598 ha, KW OL1L/00034575/8. Przedmiotowa działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, o regularnym kształcie.

 

Cena wywoławcza: 237 330 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych) netto

Wysokość wadium wynosi: 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

 

Na nieruchomościach ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki 9/19 (nr działki przed podziałem) w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej SN 15KV o długości 94 m, ustanowiona na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna, Oddział w Olsztynie. W pozostałym zakresie nieruchomości wolne są od innym obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lidzbarka Warmińskiego zatwierdzonego przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr LX/464/2018 z dnia 26.09.2018 r. jest to teren zabudowy przemysłowo-usługowej oraz teren kolejowy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 1000 W SALI
NR 204 STAROSTWA POWIATOWEGO W LIDZBARKU WARM., UL. WYSZYŃSKIEGO 37.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wysokości na konto Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim nr 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550 Bank BGŻ. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 22 PAŹDZIERNIKA 2020 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na ww. rachunek. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie.

 

Termin I przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości – 29 lipca 2020 roku

 

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny nieruchomości netto dolicza się należny podatek VAT. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu Lidzbarskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 115, tel. 89 7677950.

 

 

Załączniki: