Wersja archiwalna z dnia

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń na terenie powiatu lidzbarskiego

Informację sporządzono na podstawie danych dostępnych na dzień 30.10.2021 r. w Wydziale Oświaty, Kultury Promocji Starostwa.

 

Kluby sportowe działające na terenie Powiatu Lidzbarskiego

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

Lp.

Nazwa

Stowarzyszenia

Adres siedziby

Cele działania

uwagi

1.

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Lidzbarku Warmińskim

 

siedziba:

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

 

propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie powiatu; popularyzacja kultury fizycznej i zdrowotnej; reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów; stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego; organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar gminy;

 

2.

 

Warmiński Auto – Moto Klub

 

siedziba:

Medyny 48

11-100 Lidzbark Warmiński

 

1. Działanie na rzecz młodzieży miasta i gminy Lidzbark Warmiński poprzez popularyzację techniki a motoryzacyjnej w szczególności. 2.Rozwijanie wśród młodzieży i społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Organizowanie i popularyzację masowego i wyczynowego oraz amatorskiego sportu motorowego. 4. Podnoszenie poziomu sportu motorowego. 5. Organizowanie turystyki motorowej i samochodowej.

 

3.

 

Klub Tenisowy – Kort Koniewo

 

siedziba:

ul. Legionów 1F/31

11-100 Lidzbark Warmiński

 

podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie; planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych; organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu; współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

Wykreślone z ewidencji 04.05.2017r.

4.

 

KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO WARMIA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

siedziba:

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

 

1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu. 2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim. 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.4. prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych. 5. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej. 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 7. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

 

5.

LIDZBARSKIE STOWARZYSZENIE TENISA ZIEMNEGO "SMECZ"

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

popularyzacja tenisa ziemnego; organizacja turniejów tenisowych; popieranie rozwoju i organizowanie nauki gry; udział rozgrywkach ligowych; organizowanie przedsięwzięć popularyzujących działalność członków; prowadzenie różnych form samopomocy koleżeńskiej; organizowanie czasu wolnego członków; wykonywanie innych zadań organizacyjnych i gospodarczych wynikających z aktualnych potrzeb członków stowarzyszenia.

 

6.

KLUB STRZELECKI "9 MM"

siedziba:

ul. Świętochowskiego 6/1 11-100 Lidzbark Warmiński

popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze strzeleckim oraz umiejętności strzeleckich, a także realizacja w zakresie strzelectwa celów i zadań kultury fizycznej oraz jej poszerzanie

 

7

KLUB BIEGACZA

LIDZBARK WARMIŃSKI

 

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji,

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania, jako najprostszej formy ruchu; inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a także innych imprez sportowych,

przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych, a w szczególności biegowych; rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności biegowe; propagowanie imprez biegowych w Polsce i za granic

 

8

KLUB STRZELECKI ALFA

W ORNECIE

 

siedziba:

ul. Sportowa 6,

11-130 Orneta

popularyzacja, rozwój i stałe ponoszenie poziomu sportu strzelectwa jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo - rekreacyjnym oraz zadań kultury fizycznej

 

30.10.2021r.

Sporządziła:

Marlena Andrukajtis