Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

Wymagane dokumenty:
- wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku     Warmińskim. We wniosku powinny być zawarte informacje dotyczące: klasy, do której dziecko uczęszcza a także informacja o korzystaniu przez dziecko z internatu Ośrodka.
- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 
Opłaty:   
brak
 
Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
pokój 206, I piętro.
 
Termin załatwienia sprawy:   
do 30 dni.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. 0-89 767 79 47; pokój 305, II piętro.
 
Informacja dodatkowa:
Starosta Powiatu Lidzbarskiego kieruje również dzieci i młodzież do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, w przypadku gdy, funkcjonująca na terenie powiatu placówka nie zapewnia kształcenia i wychowania zgodnie z rodzajem zaburzeń i odchyleń rozwojowych ucznia.
 
Podstawa prawna:
art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn.zm.) oraz § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych  (Dz.U. Nr 173, poz. 1072)