Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Stowarzyszenia

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski

Stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe Powiatu Lidzbarskiego

z podziałem na gminy

 

Organizacje pozarządowe – Miasto – Lidzbark Warmiński

 

 

L. p.

Nazwa Organizacji

Adres

Przedstawiciel

Zakres działania

 1.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

ul. Słowackiego 4

11-100 L-W

tel. 89767 26 88

fax 89767 26 88

e-mail: ldk@lidzbarkw.pl

www.ldklidzbarkwarminski.pl

Jolanta Adamczyk - Prezes

Promocja ziemi lidzbarskiej, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego ziemi lidzbarskiej

 1.  

Stowarzyszenie

Mniejszości

Niemieckiej

"WARMIA

ul. Polna 36

11-100 L-W

tel. 89767 43 51

e-mail: ketoo@wp.pl

1. Gerard Wichowski –Przewodniczący

ul. Wysokiej Bramy 4/20

11-100 Lidzbark Warmiński

2. Erna Buczel,

3. Rita Popławska –Z-ca Przewodniczącego

4. Ewa Huss -Nowosielska – Skarbnik

Utrzymanie jedności kulturowej,

integracja środowiska

mniejszości niemieckiej województwa, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 1.  

Lidzbarskie

Stowarzyszenie

Bezrobotnych

"WARMIA"

ul. Krasickiego 1 lok. 42

11-100 L-W

tel. 89 767 41 80

fax. 89 767 23 03

e-mail:

lsbwarmia@powiatlidzbarski.pl

Zofia Borowska –Prezes

ul. Legionów 1D/22

11-100 Lidzbark Warmiński

Reprezentowanie interesów

ludzi bezrobotnych, współpraca

z urzędem pracy i innymi instytucjami w celu aktywnego zwalczania bezrobocia, uaktywnianie osób bezrobotnych

 1.  

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż

Pożarna w Lidzbarku Warmińskim

ul. Olsztyńska 8
11-100 L-W

tel. 89 767 75 20

fax. 89 767 75 36

Zdzisław Romasz –Prezes

Paweł Straszyński –Wiceprezes

Zapobieganie pożarom,

przygotowanie ludności do

udziału w ochronie

przeciwpożarowej, udział

w akcjach ratowniczych.

 1.  

Stowarzyszenie "Ruch

na Rzecz Odrodzenia

Lidzbarka Warmińskiego”

ul. Astronomów 15/35

11-100 L-W

Suchta Roman – Prezes

Krzewienie podstawowych

wartości kultury, pobudzenie mieszkańców do aktywności

 1.  

 

Stowarzyszenie na

Rzecz Osób

Niepełnosprawnych

"PROMYK"

 

 

ul. Szkolna 3

11-100 L-W

tel./fax 89767 25 85

e-mail:

stowarzyszenie.promyk@o2.pl

www.soswlw.edu.pl

 

 

1. Grażyna Rysik -Prezes

2. Jolanta Szulżycka –Wiceprezes

 

Tworzenie najkorzystniejszych

warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych oraz osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu

społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem oraz pomoc ich rodzinom.

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego w zakresie:

edukacji i szkolenia osób

pracujących niepełnosprawnymi oraz rodzin osób niepełnosprawnych

-kultury, sportu oraz rekreacji i kompleksowej terapii rehabilitacji

 1.  

Stowarzyszenie

Ochrony Środowiska

Pomników Przyrody

"Zielona Warmia”

ul. Poniatowskiego 17 lok.1

11-100 L-W

tel. 89 767 32 12

Anna Górecka – Prezes

Ochrona Zielona Zasobów

Warmii, wyeksponowanie

pomników przyrody, edukacje ekologiczne, popularyzacje rękodzieła obyczajów i tradycji regionalnej

 1.  

Polski Związek

Niewidomych

Koło Lidzbark

Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 L-W

Danuta Wołosiewicz – Prezes

Integracja środowiska

niewidomych i niepełnowidzących  i pomoc socjalna i prawna członkom Związku.

 1.  

Polski Komitet

Pomocy Społecznej

Zarząd Rejonowy

ul. Góreckiego 7

11-100 L-W

Maciejewski Zdzisław

 

Przewodniczący

Pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn nie zdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Pomoc starszym, niepełnosprawnym, chorym

i pomoc dla pozbawionych środków do życia i ubogich.

 1.  

Związek Inwalidów

Wojennych RP

ul. Bartoszycka 2/1

11-100 L-W

Niewiński Aleksander

Przewodniczący

Zabezpieczenie materialne członków, rehabilitacja zdrowotna i reprezentacja interesów wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych

 1.  

Związek

Kombatantów RP i

Byłych Więźniów

Politycznych

 

Koło Miejsko-Gminne

ul. Góreckiego 7

11-100 L-W

Krunis Jan – Przewodniczący

Opieka socjalna i zdrowotna nad kombatantami

i pozostałych po nich wdów i wdowców. Reprezentacja interesów wobec władz państwowych i samorządowych

oraz instytucji społecznych.

 1.  

Liga Obrony Kraju

Zarząd Rejonowy

ul. Warmińska 6/1

11-100 L-W

Stanisław Prewysz-Kwinto

-Prezes

Umocnienie obronności RP, kształtowanie, umacnianie zwłaszcza wśród młodzieży postawy obywatelskiej wobec spraw obronności kraju. Krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu

 1.  

Polski Związek

Emerytów, Rencistów

i Inwalidów

ul. Ratuszowa 5

11-100 L-W

Witold Jaworski - Prezes

Integracja osób starszych

- emerytów i rencistów, udzielanie pomocy członkom Związku.

 1.  

Polskie

Stowarzyszenie

Diabetyków

– Koło Terenowe

ul. Nowowiejskiego 8

11-100 L-W

tel. 89 767 23 96

Kazimiera Młynarczyk

Prezes

Opieka i pomoc chorym na cukrzycę. Integracja środowiska
w celu organizacji samopomocy

 1.  

Związek Ukraińców
w Polsce

ul. Wyszyńskiego 8

11-100 L-W

tel. 89 767 03 03

Roksana Sytczyk –Przewodniczący Koła Związku

w Lidzbarku Warm.

Krzewienie kultury Ukraińskiej. Integracja ze środowiskiem.

 1.  

Światowy Związek

Żołnierzy AK

Koło Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 L-W

Rusak Józef -

Przewodniczący

Opieka socjalna i zdrowotna nad kombatantami i pozostałych po nich wdów i wdowców.

Reprezentacja interesów wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych

 1.  

Stowarzyszenie

Budowy Hali

Sportowej

ul. Polna 36

Gimnazjum

11-100 L-W

tel. 89 767 23 75

fax. 89 767 62 9

Aleksander Kubiak

– Prezes

Wybudowanie hali,

współgospodarowanie obiektem sportowym

 1.  

Warmińsko - Mazurskie

Stowarzyszenie

Polskich Dzieci Wojny

Oddział w Lidzbarku Warmińskim

ul. Krasickiego 1

11-100 L-W

1. Czesław Klepacki

– Prezes

2. Zenon Hryniewicz

– Wiceprezes

Integracja środowiska

małoletnich dzieci wojny, którzy nie mieli w 1945r. ukończonych 18 lat, organizowanie pomocy socjalnej.

 1.  

Towarzystwo Kultury

Teatralnej

Lidzbarski Dom Kultury

ul. Słowackiego 4

11 - 100 Lidzbark Warmiński

 

Krzewienie kultury teatralnej

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół Muzyki

Państwowej Szkoły

Muzycznej I stopnia z

siedzibą w Lidzbarku Warm.

ul. Orla Białego 10

11-100 L-W

tel. 89 767 26 64

Andrzej Mierzejewski

- Prezes

Wszechstronny rozwój szkoły,

Upowszechnianie wiedzy

o szkole i jej osiągnięciach

 1.  

Stowarzyszenie

Właścicieli Domków

Letniskowych

"Symsar" z/s w

Lidzbarku Warmińskim

ul. Astronomów 37/8

11-100 L-W

tel. 89 767 56 23

1. Zbigniew Wójcik

- Przewodniczący

2. Jan Szydywar

– Zastępca Przewodniczącego

Organizowanie bezpiecznego

i zdrowego wypoczynku wczasowego

 1.  

Stowarzyszenie

Przewoźników

Krajowego Transportu

Drogowego z/s w

Lidzbarku Warmińskim

ul. XXX -lecia 14

11-100 L-W

Kazimierz Grzelak

- Prezes

Tel. 501 602 651

Przeciwdziałanie i zwalczanie

nieuczciwej konkurencji,

wykonywanie usług na

najwyższym poziomie

 1.  

Stowarzyszenie

Porozumienie Ponad

Podziałami "Państwo

Obywatelskie" z/s

w Lidzbarku Warmińskim

ul. Szkolna 5

11-100 L-W

tel. 89 767 00 80

fax. 89 767 00 79

Gabriela Krynicka

- Wiceprezes

Propagowanie samorządności i idei państwa obywatelskiego, pomoc młodemu człowiekowi w zdobywaniu wiedzy i przyszłej jego aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej

 1.  

Lidzbarskie

Stowarzyszenie

Przedsiębiorców z/s

w Lidzbarku Warmińskim

ul. Grunwaldzka 19/6

11-100 L-W

Jerzy Gadomski

– Prezes

Wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych

miejsc pracy, podnoszenie etyki zawodowej i jakości

świadczonych usług.

 1.  

Stowarzyszenie

Prowadzenia

i Organizacji Zajęć

Pozalekcyjnych

 "Po Lekcjach" z/s w

Lidzbarku Warmińskim

ul. Ks. J. Poniatowskiego 3

11-100 L-W

tel. 89767 31 47

fax. 89 767 31 4

1. Anna Tkaczuk-Prezes

2. Ewa Giedryś - Z-ca Prezesa

Wspieranie rozwoju

wszechstronnych zainteresowań

dzieci i młodzieży, organizacja zajęć pozalekcyjnych, głównie plastycznych; działalność

edukacyjno-wychowawcza

 1.  

Stowarzyszenie

Miłośników Historii

Prus Wschodnich

„Wilcze Stado” w

Lidzbarku Warmińskim

ul. Ratuszowa 5

11-100 L-W

Katarzyna Radulewicz

- Przedstawiciel

Popularyzacja

historii Prus

wschodnich. Organizowanie,

ekspozycji wystaw historyczno-

edukacyjnych

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Ziemi

Lidzbarskiej

"Przyszłość"

w Lidzbarku Warmińskim

ul. Olsztyńska 10

11-100 L-W

1. Krzysztof Zwierzyński

- Prezes

2. Mirosław Jankowski

- Wiceprezes

Wspieranie wszechstronnego

i zrównoważonego rozwoju

społecznego, kulturowego

i gospodarczego Lidzbarka

Warmińskiego

 1.  

Stowarzyszenie "Klub

Pojazdów

Zabytkowych "PRO-MOTOR"

11-100 L-W

Mirosław Korzeniak

Dbanie o zachowanie dóbr kultury motoryzacyjnej, propagowanie idei kolekcjonerskich

 1.  

Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom

„Berek”

ul. Piękna 9/1

11-100 L-W

1. Korzeniewski Wojciech

– Prezes

2. Matczak Sylwia

- Wiceprezes

Pomoc społeczna rodzicom z dziećmi w trudnej sytuacji materialnej. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, bezrobotnych. Działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania. Działalność proekologiczna.

 1.  

Związek Byłych

Żołnierzy

Zawodowych i

Oficerów Rezerwy WP

Koło Nr 3

ul. Ornecka 1

11-100 L-W

Józef Kling

– Prezes

 

 1.  

 

Lidzbarskie

Stowarzyszenie

Rowerowe

 

 

ul. Kasprowicza 9/5

11-100 L-W

 

 

Darczuk Piotr

– Prezes

 

Upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu, w szczególności sportu

rowerowego, krajoznawstwo, poznawanie dziedzictwa

narodowego i innych narodów

 1.  

 

Warmińsko-Mazurskie

Stowarzyszenie

Historyczno – Kolekcjonerskie

 

 

ul. Ratuszowa 4

11-100 L-W

 

 

Bury Robert

-Prezes,

Gębski Mariusz

-Zastępca Prezesa

 

Popularyzacja historii

i dziejów Warmii i Mazur,

zrzeszenie osób zainteresowanych

historia militarną, rekonstrukcja wyposażenia militarnego i tradycji wojskowych, opieka nad cmentarzami i pomnikami. Organizacja wystaw i pokazów zebranych eksponatów, wspieranie działalności muzealnej
i kolekcjonerskiej, organizowanie konferencji, spotkań,  rekonstrukcja wydarzeń XIX i XX wieku. Odtwarzanie, odbudowa
i renowacja historycznego wyposażenia, uzbrojenia, umundurowania, pojazdów mechanicznych, konnych
i fortyfikacji.

 1.  

Stowarzyszenie Kobiet

 

"Miej Marzenia"

ul. Gdańska 21

11-100 L-W

e-mail:

stowarzyszenie@miejmarzenia.org.pl

www.miejmarzenia.org.pl

Anna Puszcz

- Prezes

Aktywizacja i integrowanie społeczności lokalnej w

szczególności kobiet, młodzieży

i dzieci, wyrównywanie szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych dziedzin sztuki.

 1.  

Stowarzyszenie

"Rozwinąć Skrzydła"

ul. Polna 36

11-100 L-W

tel. 89 767 53 53

fax 89 767 53 53

e-mail: ketoo@wp.pl

Ewa HussNowosielska

-Prezes

Organizacja zajęć

pozalekcyjnych, wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 1.  

Stowarzyszenie "Nowa

Lidzbarska Inicjatywa”

ul. Poniatowskiego 11/8

11-100 L-W

e-mail: nli@lidzbark.com

www.nli.lidzbark.com

Grzegorz Bebłowski

- Prezes

Podejmowanie inicjatyw, społecznych, kulturalnych

i oświatowych na rzecz rozwoju miasta, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz niepełnosprawnych.

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół Tańca

"Flesz"

ul. Astronomów 15/47

11-100 L-W

Robert Świder

- Prezes

Katarzyna Radulewicz

- Wiceprezes

Propagowanie tańca, organizacja szkoleń

- kursów, warsztatów i imprez. Nauka Tańca dla dzieci, młodzieży dorosłych. Tworzenie warunków do uprawiania tańca sportowego

 1.  

Związek Sybiraków

Koło w Lidzbarku

Warmińskim

ul. Cicha 8

11-100 L-W

Leokadia Chruszcz

- Prezes

Propagowanie i utrwalanie

polskiej tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 1.  

Stowarzyszenie

 "Biały Kruk Gotyku”

Plac Zamkowy 1

11-100 L-W

tel. 89767 21 11

e-mail:

zamek.lidzbark@qmail.com

www.bialykrukgotyku.pl

Andrzej Bogdanowicz

- Prezes

Władysław Strutyński

- Wiceprezes

Organizacja imprez kulturalnych

w tym upowszechniających

kulturę i wiedzę historyczną.

Konserwacje i renowacje obiektów sztuki. Działalność edukacyjna w zakresie kultury i historii dziedzictwa.

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego

w Lidzbarku Warmińskim „Szelest Nadziei”

ul. Leśna 15

11-100 L-W

tel. 89 767 27 94

fax 89 767 27 94

e - mail: grazynamil@wp.pl

1. Zbigniew Zajączkowski

– Przewodniczący

2. Grażyna Milewska - Wach

– Z-ca Przewodniczącego

Organizacja zajęć pozalekcyjnych: warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych, wycieczek i obozów. Wspieranie finansowe i rzeczowe wychowanków oraz poprawa warunków bytowych MOW. Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje pracowników MOW

 1.  

Stowarzyszenie

Rodzin Wielodzietnych

i Zastępczych

„GROMADKA”

ul. Kopernika 19/1

11-100 L-W

Wioletta Pakuła

– Prezes

Działania na rzecz rodzin wielodzietnych i zastępczych; zapobieganie bezradności

i biedzie. Promocja

i popieranie rodzicielstwa zastępczego, prowadzenie grup wsparcia

 1.  

Związek Piłsudczyków

RP, Koło Lidzbark

Warmiński

ul. Warmińska 2/2

11-100 L-W

Józef Zysk

– Prezes Oddziału

Kultywowanie tradycji piłsudczykowskiej

i niepodległościowej, wychowanie patriotyczne

i pro-obronne młodzieży.

 1.  

 

Stowarzyszenie Klub

Morsów

 

ul. Piłsudskiego 7

11-100 L-W

1. Zenon Ramotowski

– Prezes

2. Artur Sławecki

– Wiceprezes

Propagowanie zdrowego trybu

życia, kąpieli w zimnej wodzie i wszelkich form aktywności fizycznej.

 1.  

 

„MOTO-KLUB”

 

 

ul. XXX-lecia PRL 18

11-100 L-W

tel. 504 425 734

e-mail: moto-klub-lidzbark@o2.pl

www.motoklublidzbark.cba.pl

 

1. Jarosław Piwnicki

– Prezes

2. Dominik Winckiewicz

– Wiceprezes

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach motocyklowych

–motocross, enduro; popularyzacja techniki motoryzacyjnej wśród młodzieży; rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu wyczynowego i turystyki motorowej, organizowanie imprez związanych z motoryzacją oraz z życiem klubowym; rozwijanie czystej rywalizacji w sporcie i szkoleniu sportowym.

 1.  

 

Stowarzyszenie

Przyjaciół Misia

 

 

ul. Kromera 13

11-100 L-W

 

 

1. Barbara Wiśniewska

– Prezes

2. Elżbieta Marcinkiewicz

–Zastępca  Prezesa

 

Wspieranie działalności

Przedszkola Niepublicznego

"Miś" w Lidzbarku Warmińskim w zakresie poprawy warunków lokalowych, dydaktycznych.

Wspieranie nauczycieli

w rozwoju zawodowym. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 1.  

 

Warmińskie

Stowarzyszenie

Przedsiębiorców

 

 

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 L-W

tel. 89 767 79 35, 767 79 44

 

1. Jerzy Niedźwiecki

– Prezes

2. Jacek Stachacz

–Wiceprezes

3. Iwonna Ficek

–Sekretarz

4. Hanna Grzmiączka

–Skarbnik

5. Janusz Górecki

–członek

 

Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów. Opiniowanie projektów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, wspieranie rozwoju gospodarczego. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej

 

 1.  

Lidzbarski Klub Airsoftowy

stowarzyszenie zwykłe

ul. Zamkowa 4/7

11-100 L-W

Piotr Michał Stankiewicz

Popularyzacja sportów obronnych: airsoft, paintball, milsim oraz sztuki przetrwania

 1.  

Stowarzyszenie Osób

Działających Na Rzecz

Zespołu Szkół

Zawodowych im.

Stanisława Staszica w

Lidzbarku

Warmińskim

 

ul. Orła Białego 5

11-100 L-W

 

 

Zbigniew

Hryniewicz

-Prezes

 

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów w tym organizacja szkoleń, wycieczek, tworzenie kół zainteresowań, pomoc najuboższym uczniom. Działania na rzecz poprawy bazy lokalowej i rzeczowej szkoły. Wspieranie nauczycieli w ich pracy i rozwoju zawodowym

 1.  

Stowarzyszenie zwykłe
„T-akeshi Team

ul. Poniatowskiego 39/1

11-100 Lidzbark Warmiński

Ryszard Dudek – przedstawiciel

Organizacja treningów, pokazów, zawodów sportowych w tym kalisteniki, capoeira, street workout oraz propagowanie zdrowego trybu życia

 1.  

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy

ul. Ratuszowa 5

11-100 Lidzbark Warmiński

Damian Kardymowicz – Przewodniczący

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, chorym niepełnosprawnym i cierpiącym. Prowadzenie ratownictwa medycznego oraz stacjonarnej
i ambulatoryjnej opieki paliatywnej i osób w podeszłym wieku. Wspieranie ofiar wypadków, pomoc socjalna uzależnionym.

 1.  

Stowarzyszenie Przyjaciół
9. Pułku Rozpoznawczego

ul. Ornecka 1
11-100 Lidzbark Warmiński 

Edward Dybowski – Prezes

Integracja żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pracowników wojska i ich rodzin; promocja i wsparcie procesu tworzenia narodowych sił rezerwowych; propagowanie postaw patriotycznych, utrwalanie pamięci narodowej i bohaterstwa żołnierzy; działalność społeczno- wychowawcza, edukacyjna
i kulturalna skierowana do żołnierzy i ich rodzin oraz środowisk szkolnych
i akademickich; współpraca z MON oraz  z szkołami harcerzami kultywującymi tradycje oręża polskiego i patriotyzmu.

 1.  

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Warmińskiej

Plac Kościelny 2
11-100 Lidzbark Warmiński

Ks. Roman Chudzik – Prezes

Działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz społeczno-kulturalnego, w tym: organizacja szkoleń, konferencji, organizowanie imprez kulturalnych, wydawanie książek, kultywowanie tradycji i obyczaju regionu; pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej; organizacja dla dzieci i młodzieży warsztatów twórczych oraz czynnego wypoczynku; fundowanie stypendiów; kultywowanie tradycji
i obyczaju regionu.

 1.  

Stowarzyszenie  „Aktywni
w  Niepełnosprawności”

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

Monika Damszel - Prezes

Działania  na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w tym:  integracja społeczna ze społeczeństwem lokalnym, aktywizacja społeczna
i zawodowa, pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom w przystosowaniu do życia
w społeczeństwie i życia codziennego, propagowanie form spędzenia wolnego czasu -  sportu,  turystyki, kultury, działania edukacyjno-szkoleniowe. Wspieranie działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.     

 

 

Gmina Lidzbark Warmiński

 1.  

Ochotnicza Straż

Pożarna w Stryjkowie

Stryjkowo

11-112 Kochanówka

Mieczysław Orłowski

– Prezes

Zapobieganie pożarom, przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych.

 1.  

Ochotnicza Straż

Pożarna w Runowie

Runowo

11-100 L-W

Jan Żydonik

–Prezes

Zapobieganie pożarom, przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych

 1.  

Ochotnicza Straż

Pożarna w Rogóżu

Rogóż 19B

11-100 L-W

tel. 502018594

e-mail:

tadeuszstaszewski@wp.pl

Tadeusz Staszewski

–Prezes

Józef Dondzik

–Wiceprezes i Skarbnik

Zapobieganie pożarom, przygotowywanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych, rozwijanie wśród członków

OSP kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz ochrony środowiska.

 1.  

Stowarzyszenie Na

Rzecz Rozwoju Wsi

„Babiak”

Babiak 13

11-100 L-W

tel. 89 766 14 79

Aneta Jankowska

- przedstawiciel

 Olga Staszkiewicz

– przedstawiciel

pomoc społeczna, w tym osobom niepełnosprawnym. Działanie w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji; upowszechnianie i rozwój kultury regionalnej.

 1.  

Stowarzyszenie Na

Rzecz Rozwoju Wsi

„Przyszłość” w

Koniewie

Koniewo 16

11 - 100 L-W

Anna Kulpińska

– Prezes

Organizacja kursów, szkoleń, inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, sportowych, ekologicznych, pomoc niepełnosprawnym.

 1.  

 

Stowarzyszenie Na

Rzecz Rozwoju Wsi

„Sarnowo”

 

 

Sarnowo 6

11-100 L-W

 

 

Władysław Baraniak

– Prezes

 

 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności wiejskiej, organizowanie szkoleń i kursów, pomoc niepełnosprawnym

 

 1.  

Stowarzyszenie

„Runowo-Moja Wieś”

Runowo 48

11-100 L-W

tel. 89 766 15 9

Jolanta Wójcik

– Prezes

Działania na rzecz rozwoju gminy w zakresie: kultury, edukacji, kultury fizycznej i sportu. Promocja zdrowia, pomoc społeczna rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym

 1.  

Stowarzyszenie

„Razem dla Warmii”

Kraszewo 80

11-100 L-W

Jerzy Kielak

– Prezes

Jadwiga Chodowiec

– Wiceprezes

Ochrona dóbr kultury

i tradycji. Wspieranie edukacji, oświaty, wychowanie dzieci i młodzieży. Działalność charytatywna, pomoc niepełnosprawnym

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju

Miejskiej Woli

Miejska Wola 20

11-100 L-W

 Ryszard Mulański

– Prezes

Dorota Sołoma

– Z-ca Prezesa

Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy, szeroko podjęte działalności kulturalne i edukacyjne, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi Miejska Wola

 1.  

Centrum Inicjatyw

Lokalnych

„Przestrzeń”

Blanki 13

11-100 L-W

Agnieszka Rasińska

–Prezes

Magdalena Palimąka

–Wiceprezes

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Lidzbark Warmiński. Rozwój inicjatyw gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, kultury i sportu. Wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych.

 1.  

Nasza Wieś Ignalin

Ignalin 67

11-100 L-W

Marek Wierzbicki

–Prezes

Kamila Najbert

–Wiceprezes

Działanie na rzecz poprawy warunków życia wsi Ignalin oraz Workiejm i Zaręby. Podtrzymywanie tradycji, wspieranie kultury, nauki i ekologii, ochrona zdrowia, rozwój infrastruktury lokalne

 1.  

Stowarzyszenie

„Razem w

Kłębowie”

Kłębowo 7

11-100 L-W

Aneta Stankiewicz

–Prezes

Alina Ogulewicz

–Wiceprezes

Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kłębowie, organizowanie wypoczynku, działanie na rzecz kultury, sportu, ochrony zdrowia, edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Wsi

Rogóż

Rogóż 19b

11-100 L-W

tel. 89 766 20 45

e-mail:

tadeuszstaszewski@wp.pl

www.rogoz.com.pl

Tadeusz Staszewski

– Prezes

Pomoc społeczna, w tym osobom niepełnosprawnym. Działanie w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji, upowszechnianie i rozwój kultury regionalnej.

 1.  

Stowarzyszenie

„Razem dla Łaniewa”

Łaniewo 58/1

11-100 L-W

Teresa Pryszlak

- Prezes

Upowszechnianie kultury

regionalnej, ochrona obiektów zabytkowych.

Działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji zdrowia. Pomoc osobom niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji życiowej. Wykonywanie zadań związanych z ratownictwem i ochroną ludności.

 1.  

Stowarzyszenie

„Nasza

Kochanówka”

Kochanówka 11

11-100 L-W

Agnieszka Sajkowska

- Prezes

Działania w zakresie kultury, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury regionalnej. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawny. Wykonywanie zadań związanych z ratownictwem i ochroną ludności. Promocja i organizacja wolontariatu

 

 

Miasto i Gmina Orneta

 1.  

Hufiec ZHP

Chorągiew

Warmińsko-Mazurska

ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

adres koresp.: skr. poczt. 18

tel. 789 251 022

e-mail:

orneta@zhp.pl

Michał Ludkiewicz

– Komendant ZHP

Umacnianie wśród harcerzy

takich wartości jak:

sprawiedliwość, demokracja

i patriotyzm

 1.  

Warmińskie

Stowarzyszenie

Zastępczego

Rodzicielstwa

ul. Przemysłowa 14/36

11-130 Orneta

Barbara Chodakowska

Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Pomocy

Osobom

Niepełnosprawnym

w Ornecie

ul. Zamkowa 12

11-130 Orneta

tel. 55 242 24 84

e-mail:

goldenbuska@wp.pl

Wiesława Buś

– Prezes

Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych: prowadzenie zajęć terapeutycznych (plastyczno - technicznych), muzykoterapii, logopedii, ćwiczeń rehabilitacyjnych

 1.  

Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów

Politycznych Koło

Miejsko-Gminne

w Ornecie

ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

 Andrzej Nowosielski

–Prezes

Józef Jacewicz

–Wiceprezes

Pomoc socjalna i zdrowotna członkom stowarzyszenia, reprezentacja wobec władz państwowych

 1.  

Polski Związek

Emerytów, Rencistów

i Inwalidów

Koło w Ornecie

ul. 1-go Maja 18/1

11-130 Orneta

Maria Kmita

Integracja osób starszych, udzielanie pomocy osobom starszym

 1.  

Polski Związek

Wędkarski Koło

w Ornecie

Plac Wolności 26

11-130 Orneta

Jan Nieścierenko

– Prezes

Organizacja zawodów wędkarskich, promowanie wędkarstwa, kontrola i ochrona wód w rejonie

Ornety

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

 w Ornecie

ul. Mickiewicza 18

11-130 Orneta

tel. 55242 10 08

e-mail: osp.orneta.10@neostrada.pl

Henryk Sobociński

– Prezes

Zapobieganie pożarom, przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

w Henrykowie

Henrykowo 27

11-130 Orneta

Karol Rońda

– Prezes

j.w.

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bażynach

Bażyny 48

11-130 Orneta

tel. 55 242 41 98

Ryszard Ferenc

– Prezes

j.w.

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

w Mingajnach

Mingajny 62

11-130 Orneta

tel. 55 242 29 98

Mieczysław Kołakowski

– Prezes

j.w.

 1.  

Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski

ul. 1-go Maja 6

11-130 Orneta

Barbara Cydzik, Mirosława Maszaro,

Mariusz Krawczyk

Działanie na rzecz rozwoju rehabilitacji dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej z Ornety i okolic

 1.  

Orneckie

Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju

Kultury „Warmia”

Plac Wolności 26

11-130 Orneta

fax 55 242 29 00

e-mail: darekbox@poczta.fm

Dariusz Butkiewicz

- Prezes

Integrowanie społeczności lokalnych, kultywowanie i rozwijanie wartości kulturowych; Tworzenie warunków dla amatorskie

go ruchu artystycznego.

 1.  

Stowarzyszenie

Orneckich

Przedsiębiorców

i Pracodawców

ul. Kościuszki 33/35

11-130 Orneta

Stanisław Mańkowski, Artur Kopka,

Andrzej Kamiński

Jednoczenie środowiska kupieckiego, udzielanie pomocy członkom w organizacji i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1.  

Stowarzyszenie

Orneckie

„Agrorelaks”

 

ul. 1-go Maja 48A

11-130 Orneta

 

 Jolanta Wagner

– Prezes

 Janina Dołgowska

– Z-ca Prezesa

Aktywizacja gminy w zakresie rozwoju turystyki i kultury. Tworzenie nowych

i poprawa jakości istniejących gospodarstw oraz usług agroturystycznych

 1.  

 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich

Rodzinom

„Samarytanie”

 

ul. Plac Wolności 26

11-130 Orneta

 

e-mail:

orneta@samarytanieorneta.xaa.pl

www.samarytanieorneta.xaa.pl

Barbara Siedlecka

 

Działanie na rzecz bezrobotnych i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych.

Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.

 

 1.  

Orneckie

Stowarzyszenie

Wspierania Osób

Niepełnosprawnych

ul. Przemysłowa 12/34

11-130 Orneta

tel./fax 55 242 13 83

e-mail:

wtz-orneta@neostrada.pl

 

Andrzej Minkowski

- prezes

 

 

Koordynowanie działań stowarzyszenia i osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem

 

 1.  

 

Stowarzyszenie

Rozwoju i Współpracy Miasta

i Gminy Orneta

 

 

ul. Przemysłowa 13D/6 

11-130 Orneta

tel. 55 242

 

 

Wojciech Czerniewicz

– Prezes

 

Promocja miasta i gminy

Orneta, podejmowanie wspierania inicjatyw kulturowych i społecznych, gospodarczych; integracja ze społecznością partnerów

Ornety i Bleicherode oraz

Landwarów.

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju

Zespołu Szkół

Zawodowych

„Przyszłość”

ul. 1-go Maja 20

11-130 Orneta

tel./fax 55 242 13 61

Aleksander Sidorowicz

Anna Basałygo

Wspieranie rozwoju bazy szkolnej oraz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

– Zespołu Szkół Zawodowych

w Ornecie

 1.  

Stowarzyszenie

Ratowania Miasta

Orneta i jej

Zabytków

Plac Wolności 21

11-130 Orneta

Zdzisław Fabrykiewicz

– Prezes

Działanie na rzecz renowacji miasta

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół Ziemi

Wierzbickiej

„Wierzbica”

Ostry Kamień 1

11-130 Orneta

Marek Paluszek

– Przewodniczący

Popularyzacja dorobku społeczno - kulturalnego mieszkańców wsi Wierzbica, kultywowanie tradycji kulturowych wśród polskiego i ukraińskiego społeczeństwa

 1.  

Stowarzyszenie

ARKADIA z siedzibą

w Dąbrówce

Dąbrówka 7a/1

11-130 Orneta

e-mail:piotrkorsak@o2.pl

Andrzej Korsak

– Prezes

Rozwój edukacyjny, kulturalny dzieci, młodzieży wiejskiej, edukacja ekologiczna, promocja wsi i okolic; przeciwdziałanie przemocy w środowisku wiejskim.

 1.  

Stowarzyszenie

Rozwoju Miasta

i Gminy Orneta

„Ornecianie”

ul. 1-go Maja 41

11-130 Orneta

tel. 55 242 10 39

fax 55 242 24 24

e-mail: ornetamdk@wp.pl

Wiesław Ryniec

– Prezes

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych, sportowych, społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju miasta i gminy

 1.  

 

Stowarzyszenie

Miłośników Warmii

 

ul. Ogrodowa 33

11-130 Orneta

tel. 55 242 24 44

e-mail: kamda1@wp.pl

 

Sabina Sawionek

– Prezes

 

Działania na rzecz integracji środowiska lokalnego poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych, edukacyjnych gospodarczych.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 1.  

Stowarzyszenie

„Henrykowianie

Razem”

Henrykowo, świetlica wiejska

11-130 Orneta

Laura Rońda

– Prezes

Rozwój edukacyjny, kulturalny i materialny mieszkańców Henrykowa

i gminy Orneta. Kreowanie

i rozwój produktów regionalnych oraz promocja wsi i okolic. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 1.  

Stowarzyszenie na

Rzecz Wspierania

Rozwoju Wsi,

Szkoły i Punktu

Przedszkolnego w

Bażynach „Dogonić

Marzenia”

 

Bażyny 45

11-130 Orneta

 

 

Emilia Jaworska

– Prezes

Anna Sojda

– Z-ca Prezesa

 

 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego i edukacyjnego społeczności wiejskiej.

Działanie na rzecz promocji wsi, szkoły, świetlicy i punktu przedszkolnego.

 

 1.  

Związek Sybiraków

Koło w Ornecie

ul. Przemysłowa 8

11-130 Orneta

Czesław Rubinowicz

– Prezes

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, propagowanie i utrwalanie polskiej tradycji

 1.  

 

Uniwersytet

Trzeciego Wieku

 

 

Plac Wolności 26

11-130 Orneta

 

 

Jolanta Badyda

– Prezes

 

Włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego w różnych formach edukacyjnych oraz prowadzenie działalności w zakresie turystyki, rehabilitacji i rekreacji

 1.  

 

Stowarzyszenie

MIASTOWIEŚ

 

ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

e-mail:

stowarzyszenie@miastowies.pl

www.miastowies.pl

 

Agnieszka Triebling-Matys

-prezes

 

Działanie wspierające rozwój społeczności lokalnej.

Przeciwdziałanie patologii społecznej, ochrona i promocja zdrowia.

Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, aktywizacja społeczna i zawodowa środowiska wiejskiego

 1.  

 

Stowarzyszenie

„Open”

 

Świetlica wiejska w Opinie

11-130 Orneta

 Jolanta Sawicka

–Prezes

Jolanta Wagner

– Z-ca Prezesa

Rozwój edukacyjny

i materialny mieszkańców wsi Opin. Promocja aktywnego trybu życia, sportu, turystyki, ochrony środowiska

 1.  

 

Stowarzyszenie

„Lepsze Jutro”

 

 

ul. Warmińska 11

11-130 Orneta

Gimnazjum Nr 2

 

 

Krystyna Badyda

– Prezes

 

Działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, opieka nad dziećmi i młodzieżą wybitnie zdolną, tworzenie warunków do rozwoju twórczości i zainteresowań dzieci, inicjowanie działań na rzecz turystyki, ochrony środowiska, kultury i historii. Wspieranie działań związanych z modernizacją szkoły.

 1.  

 

Stowarzyszenie

„Nowe Drwęczno”

 

 

Drwęczno 24

11-130 Orneta

 

Szczepan Sobut

– Prezes

 Ireneusz Lipiak

– Wiceprezes

Działanie na rzecz ochrony miejscowości Drwęczno w zakresie kultury, ochrony zdrowia, propagowanie dostępu do Internetu, wymiany informacji,

 1.  

 

Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi

Karbowo

 

 

Karbowo 7/3

11-130 Orneta

 

 

Danuta Dargacz

- Prezes

 

Promowanie kultury ludowej, lokalnej tradycji; przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu; działania na rzecz zdrowego trybu życia, ochrony środowiska; wspieranie inicjatyw gospodarczych związanych z budową i modernizacją dróg i sieci telekomunikacyjnej

 1.  

Społeczny Komitet

Budowy Pomnika

Błogosławionego

Jana Pawła II w

Ornecie

ul. Plac Wolności 26

11-130 Orneta

Wiesław Steć

–Prezes

Ryszard Kowalczyk

- Wiceprezes

Postawienie pomnika

Jana Pawła II.

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół i Mieszkańców Ornety

ul. Braniewska 12/12

11-130 Orneta

Bogdan Karpiesiuk

-Prezes

Tadeusz Fiodorowicz

-Wiceprezes

Propagowanie kultury regionalnej związanej z

Ornetą, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej

Wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy i miasta

Ornety. Działania na rzecz wzmocnienia więzi społecznych i aktywności obywatelskiej

 1.  

Stowarzyszenie „Warmińska Inicjatywa”

ul. Kwiatowa 7/19

11-130 Orneta

Zbigniew Szyszko – Prezes Zarządu

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez organizację i finansowanie imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ekologicznych

 1.  

Stowarzyszenie „Reduta Orneta”

ul. Kopernika 9C/1
11-130 Orneta

Mariusz Bura – Prezes

Zakres działania: promowanie i utrwalanie historii narodu polskiego i dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur; wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej; prowadzenie działań eksploracyjnych i poszukiwawczych; rozwój i promocja turystyki; promowanie i upowszechnianie działań proekologicznych i prozdrowotnych.

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Karkajmy

Karkajmy 8/4
11-130 Orneta
e-mail: henio02@op.pl 

Henryk Szcząchor
Prezes

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa historycznego; upowszechniania kultury fizycznej; ratownictwo i ochrona ludności; organizacja imprez i festynów historycznych, rodzinnych; promocja i organizacja wolontariatu.

Gmina Lubomino

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

w Wilczkowie

Wilczkowo

11-135 Lubomino

Marian Witkowski

– Prezes

Zapobieganie pożarom, przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych

 1.  

Ochotnicza Staż Pożarna

w Lubominie

ul. Szymanowskiego 13/1

11-135 Lubomino

Krzysztof Dunio

–Prezes

j.w.

 1.  

 

Stowarzyszenie

„Złoty Kłos” z siedzibą w Wapniku

 

 

Wapnik 29

11-135 Lubomino

 

Beata

Strzyżewska-Ossowska

–Przewodnicząca

 Katarzyna Szukiełowicz

– Z-ca Przewodniczącego

Działania na rzecz lokalnej społeczności

– promocje, prowadzenie działalności kulturowej i wydawniczej

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół Gminy

Lubomino „Miłolub”

Wolnica 50

11-135 Lubomino

 Ewa

Ząbkiewicz-Bocheńska

– Prezes

 Jan Sikora

– Wiceprezes

Wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych w szczególności ze wsi Bieniewo i Wolnica.

 1.  

Stowarzyszenie

WOLBIESZ

Bieniewo 57

11-135 Lubomino

Ks. Mariusz Makowski

- Prezes

 Ireneusz Gołębiewski

– Członek Zarządu

Wspieranie i krzewienie oświaty, kultury, sztuki, kultury fizycznej i sportu, edukacja ekologiczna, propagowanie technik internetowych i informatycznych; promocja regionu, społeczności lokalnej i jej dorobku

 1.  

Stowarzyszenie

„Dolina Pasłęki”

Wapnik 29

11-135 Lubomino

e-mail: urszul1@wp.pl

Urszula Dowlasz

– Prezes

Podejmowanie

i wspomaganie inicjatyw oświatowych, sportowych, społecznych na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej, promocja i ochrona zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 1.  

Stowarzyszenie

Grupa Aktywności

Lokalnej „Gal”

Rogiedle

11-135 Lubomino

Izabela Czaplicka

– Prezes

Wspieranie i inicjowanie działań społecznych i gospodarczych. Ochrona dóbr kultury, promocja regionu. Promowanie ekologii

 1.  

Stowarzyszenie

Przyjaciół Gronowa

Gronowo 7

11-135 Lubomino

Anna Mroczkowska

– Prezes

 Dorota Mieszła

– Z-ca Prezesa

Rozwój edukacyjny, kulturowy i materialny mieszkańców wsi Gronowo, promocja wsi, ochrona środowiska, przeciwdziałanie przemocy

 1.  

Stowarzyszenie

Aktywnych

Mieszkańców

„Lubimy Lubomino”

ul. Konopnickiej 2A

11-135 Lubomino

e-mail: lubimylubomino@wp.pl

Waldemar Balul

– Prezes

Działanie wspierające rozwój wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, edukacji i wychowania

 1.  

Stowarzyszenie „Nasze Marzenia” w Lubominie

ul. Szymanowskiego 113

11-135 Lubomino

Mariola Gulbinowicz – Prezes

Integracja społeczności lokalnej, działania na rzecz promocji Warmii pod względem turystycznym, kulturalnym, atrakcyjności inwestycyjnej. Wspierania oświaty i edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwoju turystyki, rekreacji, kutry fizycznej.

Gmina Kiwity

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna

w Kiwitach

11-106 Kiwity

Franciszek Komsta

– Prezes

Zapobieganie pożarom, przygotowanie ludności do udziału w ochronie przeciwpożarowej, udział w akcjach ratowniczych

 1.  

Stowarzyszenie

„Łańcuch

Wzajemności”

Krekole 32

11-106 Kiwity

tel. 512 280 013

e-mail:

swrw@swrw.pl

www.swrw.pl

Ryszard Przytuła

- Prezes

Aktywizacja i wspieranie społeczności wiejskiej. Szerzenie oświaty.

Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej. Pomoc niepełnosprawnym, promocja zdrowego społeczeństwa.

Aktywna walka z bezrobociem. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Rozbudowa  i utrzymanie bazy komputerowej  z podłączeniem do Internetu, wspieranie kółek informatycznych. Działania ekologiczne. Organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej
z innymi krajami w tym programy wymiany młodzieży.  Utworzenie i prowadzenie nieodpłatnego punktu pośrednictwa opłat gotówkowych w imieniu wpłacających osób.

 1.  

Stowarzyszenie

OBYWATELE

WARMII

Klutajny 25

11-106 Kiwity

tel. 89766 24 27

Wioletta Chudycz

– Prezes

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty, kultury i sportu, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, w tym niepełnosprawnym, propagowanie samorządności

 1.  

 

Stowarzyszenie Ludzi

Aktywnych Plus

 

 

Kiwity 2

11-106 Kiwity

 

 

Judyta Gos-Mączarska

– Prezes

 

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego.

Inicjowanie i wspieranie działań społecznych, kulturalnych i oświatowych na rzecz rozwoju wsi, promowanie obszarów wiejskich.

 1.  

Stowarzyszenie Czarny Kierz

Czarny Kierz 27

11-106 Kiwity

Władysława Haroń - Prezes

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji dzieci i młodzieży i dorosłych oraz lokalnych inicjatyw gospodarczych i przeciwdziałanie bezrobociu. Stworzenie warunków do wypoczynku i turystyki wiejskiej. Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Sera

Markajmy 6
 11-100 Lidzbark Warmiński

Mirosław Sienkiewicz – Prezes

Promocja naturalnej żywności,  kultywowanie tradycji serowarskich, organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na Ser”, organizowanie warsztatów, wykładów, konferencji oraz imprez kulturalnych.

 1.  

Stowarzyszenie
„Babki Zielarki”

Blanki 50

11-100 Lidzbark Warmiński

Jolanta Wiącek – Prezes

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, działania na rzecz promocji wsi i okolic, kultywowanie tradycji regionalnych, tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego, rozwój edukacyjny
i  kulturalny społeczności lokalnej, przeciwdziałanie przemocy
i patologiom społecznym
w środowisku wiejskim.

 1.  

Stowarzyszenie
„Kraszewo – wieś moich marzeń”

Kraszewo 76/4

11-100 Lidzbark Warmiński

Andrzej Smukowski – Prezes

Działania na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej  w tym: pomoc rodzinom

w trudnej sytuacji życiowej
i osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałanie patologiom, promocja i ochrona zdrowia. Działania na rzecz kultury, edukacji oraz upowszechnianie
i rozwijanie kultury regionalnej. Ratownictwo, ochrona ludności
i bezpieczeństwo publiczne.

 1.  

Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark

ul. Astronomów 23/14
11-100 Lidzbark Warmiński
e-mail : rowerow-lidzbark@wp.pl

 

Paweł Baranowski – Prezes

Stworzenie własnej drużyny kolarskiej, promowanie kolarstwa
i  turystyki rowerowej, organizacja imprez turystycznych i sportowych, działania na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego.

 1.  

Stowarzyszenie „SOULRIDERS”

Krosno 25

11-130 Orneta

Justyna.Nowocinska@gmail.com  

Justyna Nowocińska – Prezes

wspieranie popularyzacja rozwoju kultury fizycznej i sportu, propagowanie sportów zimowych, wodnych i motorowych, prowadzenie kursów i wyjazdów szkoleniowych dzieci i młodzieży  oraz wycieczek sportowych. Działania na rzecz poprawy infrastruktury sportowej,
w szczególności windsurfingu
i kitesurfingu. Prowadzenie centrum testowania sprzętu sportowego.