Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski

Skargi i wnioski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – skargi i wnioski

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl

 

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 223 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu rozpatrzenia skargi/wniosku.

 

Odbiorcy danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 

Okres przechowywania danych osobowych: dane będą przechowywane będą przez okres 25 lat po upływie roku, w którym zakończono realizację usługi

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.