Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek podmiotu zainteresowanego.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamiamy wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.