Wersja obowiązująca z dnia

Biuro rzeczy znalezionych

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

II piętro, pokój 312

tel.  089 767 79 39

Godziny pracy Biura:
- od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, czwartek 8.00 - 16.00, pozostałe dni 7.00 – 15.00.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 
 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 
 • Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 
 • Ustawę z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym 

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lidzbarskiego przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

Jednocześnie informuję iż:

 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza
   100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności.
 • Osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym – z właściwym zarządcą.
 • Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
   

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

 - telefon marki Samsung

 - rower górski

 - rower górski damka

 - rower typu składak

 - wózek dziecięcy-spacerówka

 - laptop

 - rower górski

 - rower dziecięcy 

 - pieniądze niepodjęte w bankomacie

 - telefon komórkowy Motorolla znaleziony dnia 22.02.2021 r. 

 -  wózek dziecięcy znaleziony dnia 25.03.2021 r.

 -  fotelik dziecięcy  znaleziony dnia 25.03.2021 r.

 -  rower typu BMX - znaleziony 18.03.2021r.

 - rower  marki GRAND znaleziony dnia 18.11.2021r.

 - telefon marki Samsung znaleziony dnia 08.12.2021 r.

 - laptop "Advent" znaleziony 19.11.2021r.

 - rower typu Damka marki KOZ BIKE znaleziony dnia 27.09.2021 r.

- skuter marki SYN "Symphony 50" znaleziony 08.06.2022r.

- rower marki CROSS Level znaleziony dnia 28.08.2022r.

- telefon marki Huawei znaleziony 03.11.2022 r.

- pieniądze znalezione dnia 21.12.2022r.  w Lidzbarku Warmińskim

- dron znaleziony dnia 02.06.2023

-  telefon xiaomi  znaleziony dnia  15.06.2023

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ewidencja rzeczy znalezionych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych w celu przekazania rzeczy znalezionej właścicielowi.

Odbiorcy danych: Dane osobowe właściciela rzeczy znalezionej mogą być przekazywane znalazcy.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zwrócono rzecz znalezioną lub przejęto na własność powiatu.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało nie przyjęciem rzeczy do biura/nie wydaniem rzeczy z biura.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.