Wersja obowiązująca z dnia

Wymagane dokumenty do rejestracji klubów sportowych

Wymagane dokumenty do rejestracji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej:

1.      wniosek o wpisanie do ewidencji  (wzór)

2.      protokół z zebrania założycielskiego oraz w formie załączników do protokołu:

  • uchwała o uchwaleniu statutu klubu
  •  uchwała o nadaniu klubowi nazwy
  • uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego
  • lista założycieli (zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli)
  • lista obecności

3.      Statut Klubu w 1 egzemplarzu.

 

Opłaty:

10 zł - płatna gotówką w kasie Starostwa Powiatowego– tytułem opłaty skarbowej – z dopiskiem nazwy wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentu:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,

ul. Wyszyńskiego 37,

pok. 206, I piętro.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. 0 – 89 767 79 45, pokój 305, II piętro.

 

Sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowy określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

 

Ewidencja zawiera następujące zapisy :

1) datę wpisu;

2) numer ewidencyjny;

3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;

4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;

5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;

6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

8) cel działania;

9) teren działania;

10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;

11) inne uwagi.

Zgodnie z § 8 ust. 1   klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w pkt 4-9 ww. składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.)  i  § 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449) oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923.)

 

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Lidzbarskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie z zapisami w Statucie. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.