Wersja obowiązująca z dnia

Sprawy Załatwiane w Wydziale Komunikacji i Transportu


Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów i telefonicznego kontaktu z pracownikami na jeden z podanych numerów telefonu zależenie od rodzaju sprawy:

REJESTRACJA POJAZDU: (89) 767-79-55, kom. 667 677 869
REJESTRACJA POJAZDU (w Filii Urzędu w Ornecie): (55) 242-11-34
PRAWA JAZDY: (89) 767-79-58
TRANSPORT, STACJE KONTROLI POJAZDÓW: (89) 767-79-57
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW, USUWANIE POJAZDÓW: (89) 767-79-57


 1. Z ZAKRESU PRAW JAZDY:
 1. Wydanie prawa jazdy (po raz pierwszy określonej kategorii) lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

► wniosek: KmiT-Z-1/5, KmiT-W-33/1.

 1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Przywrócenie cofniętego uprawnienia.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wymiana dokumentu (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem, karta motorowerowa, krajowe prawo jazdy wydane za granicą nieokreślone w konwencjach o ruchu drogowym).

► wniosek: KmiT-Z-1/5, KmiT-W-33/1.

 1. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy – konwencja genewska 1949 r. / konwencja wiedeńska 1968 r.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdu, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP).

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Potwierdzenie kwalifikacji.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wydanie wtórnika prawa jazdy / pozwolenia z powodu utraty dokumentu lub zniszczenia.

► wniosek: KmiT-Z-1/5, KmiT-W-21/1.

 1. Wydanie prawa jazdy / pozwolenia z powodu zmiany danych.

► wniosek: KmiT-Z-1/5.

 1. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

► wniosek: KmiT-Z-34/1.

 1. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.

► wniosek: KmiT-W-2/3.

 1. Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy.

► wniosek: KmiT-Z-48/1.

 1. Z ZAKRESU REJESTRACJI POJAZDÓW:
 1. Rejestracja nowego pojazdu.

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (z Unii Europejskiej).

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (spoza Unii Europejskiej).

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej w innym Urzędzie (poza Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim).

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim na kolejnego właściciela.

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja pojazdu zabytkowego.

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja czasowa pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP / przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-5/3.

 1. Rejestracja czasowa pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę.

► wniosek: KmiT-Z-8/4.

 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

► wniosek: KmiT-Z-8/4.

 1. Zawiadomienie o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym (montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem/ wpis TAXI, HAK, L, VAT, PIT, CIT, poziomu emisji spalin EURO).

► wniosek: KmiT-W-20/5.

 1. Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (zmiana rodzaju pojazdu).

► wniosek: KmiT-W-20/5.

 1. Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (zmiana adresu i / lub nazwiska właściciela / współwłaściciela pojazdu).

► wniosek: KmiT-W-20/5.

 1. Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego.

► wniosek: KmiT-W-31/3, KmiT-W-5/3.

 1. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

► wniosek: KmiT-W-17/4.

 1. Wydanie dodatkowej / wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

► wniosek: KmiT-Z-47/1.

 1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc powyżej 3,5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu.

► wniosek: KmiT-Z-11/2.

 1. Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu albo skreśleniu sądowego zastawu rejestrowego.

► wniosek: KmiT-W-12/3.

 1. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego przekazania do stacji demontażu pojazdów.

► wniosek: KmiT-Z-8/4.

 1. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu pojazdu z kraju.

► wniosek: KmiT-Z-8/4.

 1. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu jego kradzieży.

► wniosek: KmiT-Z-8/4, KmiT-W-21/1.

 1. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu.

► wniosek: KmiT-W-6/2.

 1. Zgoda na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

► wniosek: KmiT-W-6/2.

 1. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

► wniosek: KmiT-Z-46/1.

 1. Wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub wtórników tablic rejestracyjnych.

► wniosek: KmiT-Z-46/1.

HISTORIA POJAZDU.- pod zamieszczonym adresem można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów m.in. dane techniczne pojazdu, oc, terminy badań technicznych liczbę poprzednich właścicieli pojazdu ► adres strony: https://historiapojazdu.gov.pl/

 1. Z ZAKRESU TRANSPORTU I STACJI KONTROLI POJAZDÓW:
 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

► wnioski: KmiT-W-23/6, KmiT-W-35/2, KmiT-W-36/3, KmiT-W-37/1, po zyskaniu zezwolenia: KmiT-W-25/3 (.pdf, .doc).

 1. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym albo na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

► wnioski: KmiT-W-29/5, KmiT-W-32/2, KmiT-W-25/3 (.pdf, .doc).

 1. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

► wnioski: KmiT-W-29/5, KmiT-W-32/2, KmiT-W-39/1.

 1. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

► wnioski: KmiT-W-26/4, KmiT-W-25/3 (.pdf, .doc).

 1. Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

► wnioski: KmiT-W-22/6, KmiT-W-25/3 (.pdf, .doc), KmiT-W-38/2.

 1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

► wniosek: KmiT-W-43/1.

 1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

► wniosek: KmiT-W-44/1.

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

► wniosek: KmiT-Z-45/1.

 1. Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.

► wniosek: KmiT-W-42/1.

 1. Z ZAKRESU SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I USUWANIA POJAZDÓW:
 1. Wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

► wniosek: KmiT-Z-27/4.

 1. Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

► wniosek: KmiT-Z-30/4.

 1. Odbiór pojazdu usuniętego z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.