Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

Lidzbark Warmiński, dnia 07.11.2016r.

 

K.miT.5410.ZT 47.206.HJ

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

NA  TABLICE REJESTRACYJNE

 

Uprzejmie zapraszam do składania  nam ofert cenowych na  produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych, o których mowa w art.75a ustawy dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz odbierania i kasowania tablic zwróconych do Urzędu w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

Wymagania wobec Producenta-Dostawcy Tablic:

  1. Załączenie do składanej oferty kopii ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 75aa i art. 75ac ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  2. Produkowanie i dostarczanie w paczkach (w oddzielnych koszulkach foliowych poszczególne numery rejestracyjne) do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w ciągu 2017 roku w określonych ilościach i wg określonych rodzajów tablic rejestracyjnych w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i zgodnie z zamówieniem,
  3. Urząd zastrzega sobie prawo regulacji ilości zamawianych w ciągu roku określonych rodzajów tablic rejestracyjnych wg bieżących potrzeb,
  4. Możliwość rezygnacji z zakupu części tablic rejestracyjnych lub zwiększenia ilości zakupu tablic rejestracyjnych o wartości nie większej niż 20% wartości rocznego zamówienia,
  5. Odbieranie na własny koszt Przedsiębiorcy z siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm. tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji i ich kasowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (pocięcie na pięć części).

Rodzaje i ilość tablic rejestracyjnych wymaganych zamówieniem rocznym:

1. Zwyczajne, samochodowe, jednorzędowe - 2700 kpl = 5.400 szt

2.  Zwyczajne, samochodowe, (jednorzędowa+ dwurzędowa) - 50 kpl = 100 szt.

3. Zwyczajne samochodowe (dodatkowe) - (§ 7a rozp.MIR w spr. rej. i ozn. poj.) - 20szt.

4. Zwyczajne, motocyklowo - ciągnikowe - 200 szt

5. Zwyczajne, motorowerowe - 150 szt.

6. Indywidualne - 5 kpl = 10 szt.

7. Zabytkowe, samochodowe - 5 kpl = 10 szt.

8. Zabytkowe, motocyklowo-ciągnikowe - 5 szt.

9. Wtórniki tablic rejestracyjnych - 80 szt

Wypełnione i podpisane formularze ofertowe wg załączonego wzoru należy składać  wraz z kopią ważnego zaświadczenia o wpisie  do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne w terminie do dnia 29 listopada 2016r. do godz. 12.00 do sekretariatu Starostwa Powiatowego  w Lidzbarku Warm. przy ul. Wyszyńskiego 37 z dopiskiem na kopercie: „KmiT - Oferta na tablice rejestracyjne. Nie otwierać przed 29.11.2016r. do godz.12.00”.

Załączniki