Wersja obowiązująca z dnia

Wygaszenie decyzji Starosty Lidzbarskiego zezwalającej na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Lidzbark Warmiński 11.09.2017r.

OŚ.6224.4.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

 

Starosta Lidzbarski  zawiadamia

 

            o wszczęciu w dniu 11.09.2017r., postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Lidzbarskiego, znak:6226.3.2016 z dnia 27 października 2016r., zezwalającej na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Spółce POLMLEK, ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, prowadzącej Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy Topolowej 1.

             Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Jednocześnie zawiadamiam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 15.30, wtorek, środa i piątek od 7.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 16.00  w pokoju nr 308, nr tel. 89 767 79 35.