Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Lidzbark Warmiński, 23.11.2017r.

OŚ.6233.14.2017

 

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

zawiadamiam, że:

 

na wniosek Pana Mirosława Ziółka, Prezesa Zarządu Firmy MONIPAK, ul. Olsztyńska 10B, 11-100 Lidzbark Warmiński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Firmy MONIPAK, ul. Olsztyńska 10B, 11-100 Lidzbark Warmiński.

            Informuje, że stosownie do art.10 k.p.a strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Jednocześnie zawiadamiam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w godzinach od 700 do 1500,  pokój 308, tel. 89 767 7935.