Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów

                                                                                       Lidzbark Warmiński, dnia 18.09.2018r.

OŚ. 6233.5.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.),

                                                          

zawiadamiam, że

 

 na wniosek firmy Eko-System Sp. z o. o., z siedzibą w Ługwałdzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Lidzbarskiego, znak:OŚ.6233.11.2017 z dnia 29.09.2017.,  udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów.

             Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Jednocześnie zawiadamiam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w godzinach: poniedziałek od 730 do 1530 , wtorek, środa, piątek od 700 do 1500, czwartek od 800 do 1600, pokój nr 308, tel. 89 767 7935.