Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lidzbark Warmiński, dnia 24.01.2020r.

OŚ.6224.5.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),

                                                          

zawiadamiam, że

 

 na wniosek WIL-TECH ENGINEERING Sp. z o. o., 63-100 Śrem, ul. Racławicka 7a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do wytopu żeliwa, przy ulicy Wiejskiej 87a,                            w Lidzbarku Warmińskim, położonej na działce nr 34, obręb 9 - Lidzbark Warmiński, prowadzonej przez WIL-TECH ENGINEERING Sp. z o. o.

             Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Jednocześnie zawiadamiam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, w godzinach: poniedziałek od 730 do 1530 , wtorek, środa, piątek od 700 do 1500, czwartek od 800 do 1600, pokój nr 308, tel. 89 767 7935.