Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Otwarty Konkurs Ofert 2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 19 lutego 2020 roku rozpatrzył opinię Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz.688, 1570, 2020
) i przyznał dotację na:

Zadanie Nr 1:

Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 10.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęła 1  (jedna) oferta, następującej organizacji pozarządowej:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Spełnić marzenia” – kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;

Zadanie Nr 2:

Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 12.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 4 (cztery) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „DA PACEM CORDIUM – daj pokój sercu” Przygotowanie i przedstawienie koncertów pieśni w kanonie grupowym – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie edycja X-Jubileusz „Mały Teatr Wielkich Aktorów Plus” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;


 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „XI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych;


 4. Orneckie Stowarzyszenie Wspierana Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „XIV Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych.

 

Zadanie Nr 3:

 

Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 12.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 8 (osiem) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „XLI Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry – prawdziwa cnota krytyk się nie boi – spadkobiercy
  X.B.W Ignacego Krasickiego” –
  kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;

 2. Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie na realizację zadania pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie” – kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;

 3. Fundacja Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania na realizację zadania pn. „Kadry tradycji i kultury powiatu lidzbarskiego” – kwota dotacji 1.300 zł, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych;

 4. Stowarzyszenie Varmia Cultura na realizację zadania pn. „Weekend z folklorem Warmii – edycja II” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

 5. Stowarzyszenie Orneckie „Agrorelaks” na realizację zadania pn. „Krośnieńskie spotkania z ikoną” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

 6. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „XXVII Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2020” – kwota dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych;

 7. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „CZYTAĆ KAŻDY MOŻE – przygotowanie przedstawienia i warsztaty czytania wrażeniowego” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania;

 8. Stowarzyszenie Varmia Cultura na realizację zadania pn. „Otwarte spotkania z tańcem i muzyką ludową” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania.

Zadanie Nr 4:

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 15.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 5 (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Warmiński Auto – Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Cross Country i Mistrzostwa Polski Super Enduro” – kwota dotacji 2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych;

 2. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne – Wojewódzkie Zawody Jeździeckie –Skoki” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

 3. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy , Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „XIII Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Joannitów” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

 4. Stowarzyszenie Varmia Cultura na realizację zadania pn. „Rajd kajakowy Warmii i Mazur . Edycja II” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

 5. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Powiatowy turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – Karoliada 2020” – kwota dotacji 600 zł, słownie: sześćset złotych.

Zadanie Nr 5:

Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 6.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 2 (dwie) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa „Rajd konny” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;

 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Swojego nie znacie, cudze chwalicie. Rajd pieszy seniorów Powiatu Lidzbarskiego przez park krajobrazowy przełomem rzeki Łyny” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych.