Wersja nieobowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony podmiotowej BIP  https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Data publikacji strony internetowej: 10.08.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Skany oświadczeń majątkowych,
 • Informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

 

Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Żarnowski, adres poczty elektronicznej  informatyk@powiatlidzbarski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w dwóch budynkach (A i B) połączonych łącznikiem. Do Starostwa prowadzą 3 wejścia: jedno od ul. Wyszyńskiego do budynku A, dwa od strony parkingu położonego po prawej stronie budynku: drugie do łącznika, trzecie do budynku B. Do wejścia do łącznika prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do łącznika prowadzi do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i jest on dostępny dla osób na wózkach. Wejście do budynku B prowadzi do Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim oraz do administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Po wejściu do budynku A znajdują się schody, które można pokonać za pomocą platformy  przychodowej. Następnie przez łącznik można przejść na I piętro budynku B. Do łącznika  prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku A oraz I piętro budynku B.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku B, w korytarzu po prawej stronie.
Na parkingu położonego po prawej stronie budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W Starostwie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego w przypadku  wcześniejszego umówienia wizyty.