Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2019 rok

Opinia