Wersja nieobowiązująca z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania i opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji

 

            Informacje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim mogą być ponownie wykorzystywane bez ponoszenia opłaty pod następującymi warunkami:

  1. zostanie podana strona http://bip.splidzbark.warmia.mazury.pl/ jako źródło informacji,
  2. zostanie podana data wytworzenia i pozyskania informacji,
  3. zostanie podana informacja o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Informacje nieudostępnione w BIP i na stronie www.powiatlidzbarski.pl  mogą być przekazane do ponownego wykorzystywania na wniosek.

Link do formularza wniosku

Warunki ponownego wykorzystywania informacji przekazywanej na wniosek oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystanie informacji będą każdorazowo ustalane w ofercie.

Przy ustalaniu opłaty będą brane pod uwagę koszty przygotowania (koszty rzeczowe nośnika informacji, koszt kopiowania, koszt pracy pracownika) i przekazania informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W przypadku nietypowych wniosków będą brane pod uwagę inne czynniki mające istotny wpływ na koszty lub czas przygotowania informacji w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne

 

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki lub wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy, w terminie 14 dni od otrzymania oferty.

W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej wyrażenie zgody na ponowne wykorzystywanie informacji, wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Lidzbarskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Powiat Lidzbarski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowi.

Powiat Lidzbarski nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetwarzania informacji przekazanej do ponownego wykorzystywania.

 

Wyłączne prawo do korzystania z informacji

 

Powiat Lidzbarski nie zawarł żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego