Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Opinia