Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028

Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 471 ze zm.), Starostwa Lidzbarski podaje do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 r., w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu zostanie przeprowadzone uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warmińsko - Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 r. zostanie poddany zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 471 ze zm.), Starostwa Lidzbarski bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.