Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarzad Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2020 rok

Opinia