Wersja obowiązująca z dnia

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Starostwie Powiatowym przy ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek, środa, piątek: 7:00 - 15:00

czwartek 8:00 - 16:00

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem:

https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres Starostwa Powiatowego przy ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu.

Załączniki