Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2022-2030

Załączniki