Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 15zzzzzn1 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021.2095 z późn.zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów na załatwienie spraw w postępowaniach prowadzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, które wpłynęły do Starosty Lidzbarskiego w dniach 30.08.2021r. – 12.01.2022r., na okres 30 dni, począwszy od dnia 13.01.2022r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1 ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Art. 15zzzzzn1 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że: zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 powołanej ustawy:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.
  • ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
  • wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy

 

Jan Harhaj

Starosta Lidzbarski