Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedlożonym przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lidzbaskiego za 2021 rok

Załączniki