Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Otwarty Konkurs Ofert 2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 6 kwietnia 2022 roku rozpatrzył opinię Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490) i przyznał dotację na:

Zadanie Nr 1:

Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie
o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2022 – 10.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 0  (zero) ofert
 

Zadanie Nr 2:

Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez  organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2022 – 12.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 2 (dwie) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Aby dzwoniła piosnka z ust waszych” Przygotowanie i przedstawienie koncertów wraz z osobami z niepełno sprawnościami” Przygotowanie i przedstawienie koncertów pieśni w kanonie grupowym –  kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;
   
 2. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „VIII Powiatowy Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych„– przyznano nagrody rzeczowe.
   

Zadanie Nr 3:

Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2022 – 15.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 3 (trzy) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „IGNACY KRASICKI – Bajki w obrazach” – kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych;
   
 2. Fundacja Lepsza Szkoła w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Historia powiatu lidzbarskiego współcześnie widziana” – przyznano nagrody rzeczowe;
   
 3. Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie na realizację zadania pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie” – nie przyznano dotacji na realizację tego zadania.
   

Zadanie Nr 4:

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych
i rekreacyjnych
o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2022 – 15.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 3 (trzy) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Moto Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Cykl zawodów pn. Amatorskie Mistrzostwa Warmii i Mazur w Motocrossie w Lidzbarku Warmińskim. Runda I oraz Runda II” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych;
   
 2. Moto Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej wraz z Mistrzostwami Okręgu Warmińsko – Mazurskiego
  w Lidzbarku Warmińskim” –
  kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;

   
 3. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne Zawody Jeździeckie” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych.

 

Zadanie Nr 5:

Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 18 grudnia 2022 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2022 – 6.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęły 3 (trzy) oferty, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Rajd konny Ignalin - Czosnowo” – kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych.
   
 2. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na realizację zadania pn. „VI Rodzinny Rajd Pieszy” – kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych.
   
 3. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. „Nowe czasy – nowe wyzwania dla turystyki Powiatu Lidzbarskiego” – kwota dotacji 500 zł, słownie: pięćset złotych.

Załączniki