Wersja archiwalna z dnia

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2023 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zw. z art. 11 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2023 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

1. Warunki udziału w konkursie:

 

O powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812), która jest wpisana na listę organizacji pozarządowych prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Uwaga: W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni warunków w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzone będzie prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

2. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, według ustalonego harmonogramu. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwi sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie bez zwiększenia środków na realizację zadania. Starosta Lidzbarski wyznaczył na punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie lokal w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie, ul. Dworcowa 4.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością pomoc może być udzielona poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone zadanie z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok.

 

3. Zasady przyznania dotacji:

 

 1. Dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a wykonawcą wyłonionym przez komisję konkursową.
 2. Dotacja na finansowanie realizacji zadania w 2023 roku  wynosi  64.020,00 zł, z czego: 60.060,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 3.960,00 zł na edukację prawną.

 

4. Składanie ofert:

 

 1. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do  21 listopada 2022 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).   
 3. Do oferty należy dołączyć:
    1. zawarte umowy z osobami, które będą wykorzystane do realizacji zadania, w tym z mediatorem;
    2. fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu,

4) Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji. Kopie umów i porozumień powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby.

 

Druki ofert i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim: www.powiatlidzbarski.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert” oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

 

5. Rozpatrzenie ofert:

 

1) Oferty będą oceniane merytorycznie przez Komisję, powołaną przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do składania ofert.  

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Ustala się kryteria oceny formalnej oferty:

a) czy oferta została złożona na obowiązującym druku,

b) czy do oferty dołączono  wymagane załączniki,

c) czy oferta i kserokopie dokumentów składanych jako załączniki zostały podpisane przez osobę/y uprawnione,

d) czy wnioskodawca jest wpisany na listę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

 

Aby badana oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego musi spełnić wszystkie kryteria, przy czym dołączenie porozumień o wolontariacie jest fakultatywne.

4) Oferty niepodlegające odrzuceniu Komisja ocenia merytorycznie i sporządza zestawienie pozytywnie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała  najwyższą liczbę punktów. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów przekazuje Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

5) Ustala się kryteria oceny merytorycznej oferty i maksymalną liczbę punktów:

 1. przygotowanie zawodowe (kwalifikacje) oraz doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zadania - 20,
 2. liczba osób współpracujących, wolontariuszy - 5,
 3. adekwatność, przejrzystość kalkulacji kosztów zadania – 15.

6) Komisja pozytywnie oceni ofertę, która w żadnym z kryteriów nie otrzyma oceny 0.

7) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru oferty podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie.

 

6. Środki przeznaczone na finansowanie zadania w roku 2022  - 60.060 zł.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

1) Dotowany podmiot jest zobowiązany do:

 1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 2. dostarczenia na wezwanie Starosty Lidzbarskiego, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innych dokumentów, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, która nie ogranicza prawa Starosty do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,
 4. składania odpowiednich sprawozdań z realizacji zadania.

2) W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

3) Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Lidzbarku Warmińskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lidzbarskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki