Wersja archiwalna z dnia

Otwarty Konkurs Ofert 2023

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego z zakresu:

1.    Podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, mających na celu wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zachęcanie do sprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 10.000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100

2.    Integracja społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100

3.    Promowanie zasobów kulturowych powiatu lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 20.000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100

4.    Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
    na rok 2023: 18.000 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych 0/100
    w roku 2022: 15.000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 0/100

5.    Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego
na rok 2023: 12.000 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100
w roku 2022: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych 0/100

Wysokość wyżej podanych środków publicznych na realizację zadań publicznych  w roku 2023, dotyczy również zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

Wszelkie informacje na temat konkursu, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 305, tel. (089) 767 79 47, e-mail: barnas.justyna@powiatlidzbarski.pl oraz na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl 

Załączniki