Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Mucha

„Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta położonych na terenie powiatu lidzbarskiego”.

Numer zamówienia: GKK.6641.9.2017.KN

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Powiat Lidzbarski

 

        ul. Wyszyńskiego 37                                 tel. (089)767-79-00

11-100 Lidzbark Warmiński                             fax (089)767-79-03

 

GKK.6641.9.2017.KN                                                  Lidzbark Warmiński  31.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

 

1    Zamawiający.

      Powiat Lidzbarski 

      Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 37

      NIP: 743-186-30-86

      Regon 510742528

II.  Przedmiot i cel zamówienia

 1. Celem zamówienia w ujęciu ogólnym jest:

utworzenie bazy danych obiektów topograficznych zwanych dalej BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ” w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego.

 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

 1. ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.);
 2. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
  z późn. zm.);
 3. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153);
 4. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.);
 5. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, );
 6. ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  (Dz. U. z 2015 r. , poz. 909, );
 7. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 1409, z późn. zm.);
 8. ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 460, z późn. zm.);
 9.  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.,
  poz. 591, z późn. zm.);
 10.  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.);
 11. ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
 12. ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
 13. rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.);
 14. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
  2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);
 15. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia
  2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);
 16. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);
 17. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);
 18. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  (Dz. U. poz. 352);
 19. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
  2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571),
  oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r.
  o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);
 20. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);
 21. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
  w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);
 22. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
  w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219);
 23.  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
   w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków
   i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);
 24. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
  dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.);
 25. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028);
 26. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);
 27. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”.

II.         Obszar opracowania.

 

 • województwo warmińsko-mazurskie,
 • powiat lidzbarski:

-    miasto Lidzbark Warmiński ( o pow. 1435 ha)

-    miasto Orneta ( o pow. 963 ha)

III.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia, w zakresie zadania o którym mowa w rozdziale I pkt.1 jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500  dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta położonych na terenie powiatu lidzbarskiego.

IV.Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

 1. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy  PL-EVRF2007-NH, o których mowa w  § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
 2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone
  w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje
  w raporcie,
 3. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności mających na celu utworzenie BDOT500. Harmonogram ma uwzględniać wykonanie prac umożliwiających budowanie baz BDOT500 dla całych jednostek ewidencyjnych, tak aby była możliwość weryfikacji i oceny postępu prac.
 4. Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do harmonogramu. Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy.
 5. Aktualizacje wprowadzane przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w uzgodniony sposób w terminie dostosowanym do harmonogramu,
 6. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłuższy jednak niż 21 dni, lub przekaże kopie tych operatów.
 7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie utworzenia baz BDOT500  
 1. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  1. dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500.
  2.  utworzy bazy danych obiektów topograficznych zgodne z modelem pojęciowym BDOT500  określonym w rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz MZ,
 2. W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak
  jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500, wykonawca zastosuje przepisy rozporządzenia w sprawie BDOT500 oraz MZ i załaduje gotowe bazy do programu EWMAPA v 12.

Zakłada się potrzebę wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów BDOT500.

 

 1. Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500, dotyczących szczegółów sytuacyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:
  1. numeryczna mapa zasadnicza w postaci wektora

      2) operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych

           pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

      3) wyniki wykonanych geodezyjnych pomiarów terenowych

 1. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementów mapy zasadniczej, których źródłem jest baza BDOT500 w skali 1:500.

VI.       Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych obiektów topograficznych BDOT500 zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 21 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji baz danych obiektów topograficznych BDOT500 zapewniały przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu).
 3. W ramach niniejszego zamówienia BDOT500 tworzone są po raz pierwszy.
 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 1. operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych z utworzeniem BDOT500;
 2. utworzone bazy danych obiektów topograficznych  BDOT500 w formacie programu EWMAPA v.12

5. W skład operatów technicznych, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71

 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

 1. raporty,
 2. dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej,
 3. kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich
  i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.     
  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym zamówieniu oraz w art. 22 ustawy Pzp, dotyczące:

      1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

            przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

       do wykonania zamówienia;

      1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

             o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 „Pzp”.

2. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Kierownik prac legitymować się powinien uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr  1 i 2 , o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2016r. poz 1629 ze  zm.). Do oferty należy dołączyć oświadczenie – wykaz personelu przewidywanego do realizacji zamówienia wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1.   Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2017 r. Zamawiający oczekuje dotrzymania powyższego terminu.

 1. Wymagane dokumenty.
  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1
  2. Oświadczenie wykonawcy (wg załącznika) zawierającym wykaz osób, które będą realizować zamówienie ze wskazaniem osoby posiadającej uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii zakres nr 1 i 2 – załącznik nr 2.
 2. Termin składania ofertdo dnia 12.06.2017 r. do godz.  11.00
 3. Sposób przygotowania i złożenia oferty.        

   Ofertę wraz z oświadczeniem wskazane w punkcie IX należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Ofertę pisemną wraz z oświadczeniem należy przesłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta” z dopiskiem nie otwierać przed godz. 11.00 dnia 12.06.2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37,  11 – 100 Lidzbark Warmiński lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Starostwa, (decyduje data wpływu oferty).

 1. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 115 w dniu 12.06.2017 r.

o godz. 11.00.

 1. Kryteria oceny ofert.

      Najniższa cena brutto za wykonanie pracy.

 1. Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu   na    stronie bip Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

 1. Osoba do kontaktu: Ligia Jesiołowska, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, pok.101, tel.89 7677910     
 2. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy,
  2. Oświadczenie oferenta,
  3. Projekt umowy.

 

                                                                                          STAROSTA

                                                                                            Jan Harhaj