Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Mucha

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie pozostałej (niezeskanowanej) części zasobu oraz włączenie go do systemu Ośrodek dla gminy Lubomino oraz dla gminy Kiwity powiat lidzbarski.

Numer zamówienia: GKK.6641.13.2017.KN

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

Powiat Lidzbarski

 

        ul. Wyszyńskiego 37                                 tel. (089)767-79-00

11-100 Lidzbark Warmiński                             fax (089)767-79-03

 

GKK.6641.13.2017.KN                                                Lidzbark Warmiński  13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

 

I    Zamawiający.

      Powiat Lidzbarski 

      Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 37

      NIP: 743-186-30-86

      Regon 510742528

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie pozostałej (niezeskanowanej) części zasobu oraz włączenie go  do systemu Ośrodek dla gminy Lubomino oraz dla gminy Kiwity powiat lidzbarski.

Przedmiotem zadania jest przetworzenie do postaci elektronicznej operatów technicznych znajdujących się w państwowym zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lidzbarku Warmińskim. Następnie załadowanie powstałych i przetworzonych plików do bazy danych systemu Ośrodek v8.xx

1. Cel opracowania :

 • informatyzacja  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających;
 • rozbudowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu.

Dla obszaru gminy Lubomino oraz gminy Kiwity wykonano wcześniej  prace związane z archiwizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie go do systemu Ośrodek. Celem niniejszego zamówienia jest wykonanie informatyzacji pozostałej części zasobu i utworzenie pełnej, spójnej bazy cyfrowej materiałów zasobu dla gminy Lubomino i gminy Kiwity

2. Przedmiot pracy :

 

Skanowanie i archiwizacja 3000 operatów technicznych zawierających łącznie

ok. 45000 stron przeliczonych do formatu A4 operatów technicznych wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.xx firmy Geobid

Katowice Sp. z o. o.     

 

III  Obszar opracowania.

 • województwo warmińsko-mazurskie,
 • powiat lidzbarski
 • gmina Lubomino
 • gmina Kiwity
 1. Charakterystyka materiałów źródłowych

Materiały źródłowe do wykonania zadania.  

Poniżej, tabelarycznie przedstawiono ilość operatów technicznych, dla których należy wykonać archiwizację.

 

Nazwa obiektu

Ilość operatów technicznych

Gmina Lubomino

1500

Gmina Kiwity

1500

V. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I ICH REALIZACJA

 

1 . Opis zamówienia.

 1. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A0 do A5 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4. Formaty A5 należy zaliczyć do formatów A4.
 2. Skanowaniu podlegać będą dokumenty zasobu, operaty techniczne o zróżnicowanym stanie technicznym: okładka operatu, spis treści, sprawozdanie techniczne, szkice polowe,  wykazy współrzędnych, obliczenia, mapy jednostkowe (mogą być formatu od A4 do A0), arkusze danych ewidencyjnych budynków, wykazy zmian gruntowych, wykazy zmian budynków i inne wymienione w spisach zawartości.
 3. Operaty zostaną udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej w Lidzbarku Warmińskim. Dokumenty w tych operatach mogą występować w różnych formatach i różnych materiałach takich jak papier, folia, kalka.
 4. Skanowanie dokumentów należy wykonać z  rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi. Zaleca się używanie rozdzielczości nieinterpolowanej.
 5. Dokumenty, w których kolor odgrywa istotną rolę, należy skanować w kolorze (24 bit Color), format wynikowy jpg, stopień kompresji zapewniający czytelność nie gorszą niż oryginał . Dla materiałów bez treści kolorowej (np. bez pieczęci) dokonać skanowania czarno – białego z automatycznym usuwaniem tła oraz automatyczne uwypuklanie elementów słabo widocznych (twardy ołówek). Zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję jpg dla plików kolorowych (np. z formatu TIF z kompresją JPG do formatu JPG) oraz z formatu JPG do PNG w wypadku obrazów jednokolorowych  – używany skaner powinien od razu zapisywać plik

      w wynikowym formacie.

 1. Skany mają zawierać treść w formie nie gorszej od oryginału (bez rozmyć, zachowanie grubości kresek, czytelne opisy, zwłaszcza miary, itp.), powinny umożliwiać wykonanie wydruków na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego o jakości nie gorszej od oryginału.
 2. W ramach pracy należy dostosować nazwy plików zawierających strony operatów

      do katalogu nazw materiałów.

 1. W przypadku braku operatu w systemie należy go wprowadzić do bazy.
 2. Każdy operat musi zawierać określenie zakresu rastrowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi  w systemie Ośrodek,

2.  Ocenia się, że skanowaniu podlegać będzie około 3000 operatów. Szacunkowa liczba wynosi 45000 (stron) formatu A4, w tym formaty większe i niestandardowe, przeliczone na wielokrotność A4. Wykonawcy z tytułu przekroczenia liczby stron nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

 

VI       Obowiązujące podstawowe normy prawne :

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  2016 r., poz. 1629 ze zm..);
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. 2001 r. Nr 74,  poz. 796);
 3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
  2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

5.  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r.– Infrastruktura Informacji Przestrzennej (Dz. U. 2010 r.  Nr 76,  poz. 489 ze zm);

6   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych     Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 526);

7. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

8    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (z. U.  2014r., poz. 917)

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 r. poz. 924)

VI.Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2017r. Zamawiający oczekuje dotrzymania powyższego terminu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym zamówieniu oraz w art. 22 ustawy Pzp, dotyczące:

      1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

            przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

       do wykonania zamówienia;

      1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

             o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 „Pzp”.

2. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Kierownik prac legitymować się powinien uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr  1 i 2 , o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2016r. poz 1629 ze  zm.). Do oferty należy dołączyć oświadczenie – wykaz personelu przewidywanego do realizacji zamówienia wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1.   Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2017 r. Zamawiający oczekuje dotrzymania powyższego terminu.

 1. Wymagane dokumenty.
  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1
  2. Oświadczenie wykonawcy (wg załącznika) zawierającym wykaz osób, które będą realizować zamówienie ze wskazaniem osoby posiadającej uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii zakres nr 1 i 2 – załącznik nr 2.
 2. Termin składania ofertdo dnia 26.07.2017 r do godz. 11.00
 3. Sposób przygotowania i złożenia oferty.        

   Ofertę wraz z oświadczeniem wskazane w punkcie IX należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Ofertę pisemną wraz z oświadczeniem należy przesłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla gminy Lubomino” z dopiskiem nie otwierać przed godz. 11.00 dnia 26.07.2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37,  11 – 100 Lidzbark Warmiński lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Starostwa, (decyduje data wpływu oferty).

 1. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 105 w dniu 26.07.2017 r.

o godz. 11.00.

 1. Kryteria oceny ofert.

      Najniższa cena brutto za wykonanie pracy.

 1. Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu   na    stronie bip Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

 1. Osoba do kontaktu: Robert Mucha Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim tel 897677949     
 2. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy,
  2. Oświadczenie oferenta,
  3. Projekt umowy.

                                                                                           Starosta

                                                                                         Jan Harhaj