Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział oświaty, kultury i promocji

Ogłoszono przez Zofia Mickiewicz | wersja archiwalna

Wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Wymagane dokumenty:

Wniosek- zgłoszenie (załącznik nr 1) o dokonanie wpisu do ewidencji, zawierający:

oznaczenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnie z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
statut szkoły lub placówki,
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
pozytywna opinia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
dane niezbędnie do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (załącznik nr 2).

Opłaty:
Brak
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Wyszyńskiego 37,
pok. 206, I piętro
Termin załatwienia sprawy:
Starosta Lidzbarski dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. ( 89) 767 79 45, 767 79 46.
Informacje dodatkowe:

Starosta Lidzbarski wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało danych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie, a także w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony;
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić do Starosty Lidzbarskiego, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu jeżeli powstały po wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna:
Art. 82 ust. 1,2,2a,3,4,5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.)