Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Zgłoszenie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Lidzbarskiego – zgodnie z art. 168 ust. 4 – zał. nr 1.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.
 3. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS – w przypadku osoby prawnej.
 4. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej (art. 168 ust. 4a).
 5. Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt. 3 – zał. nr 2.
 6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona szkoła/placówka – np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.
 7. Statut zgodny z art. 172 ust. 1 i 2.
 8. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
 9. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 – zał. nr 3.
 10. Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 (art. 168 ust. 5).
 11. Pozytywną opinię ministra właściwego d.s. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46    ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy d.s. zdrowia (art. 168 ust.5).
 12. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy (art. 168 ust. 5a).
 13. Formularz danych uzupełniających do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) – zawiera dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO) – zał. nr 4.

 

 • Opłaty: brak,
 • Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,ul. Wyszyńskiego 37,pok. 206, I piętro
 • Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 168 ust. 9 - Prawo oświatowe Starosta Lidzbarski dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 • Jednostka odpowiedzialna:Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. ( 89) 767 79 45, 767 79 46.
 • Informacje dodatkowe:
 1. Zgodnie z art. 168 ust. 13 – osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 2. Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji: jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 168 ust. 12 Starosta Lidzbarski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji szkół  i placówek niepublicznych.

 3. Informacja o trybie odwołania: od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub  o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starost Lidzbarskiego, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej – zał. nr 5:


  1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;

  2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

  3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

  4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

  5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

  6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

   

  Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Powiatu Lidzbarskiego na podstawie pozytywnej decyzji Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki