Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Waldemar Żbikowski
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 14.00, pokój nr 315
tel. 89 767 79 42

 

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Wzory pism dla Konsumentów dotyczące umów zawartych od 25.12.2014 r.
Wzór reklamacyjny dotyczący towarów
Wzór reklamacyjny dotyczący usług
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - ustawa
Vademecum konsumenta - Vademecum
Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - Przepisy


Doradzamy wysyłać wszelkie pisma/przesyłki do przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Taka forma nadania nie jest wymagana, jednak w przypadku ewentualnego sporu z przedsiębiorcą bardziej zabezpiecza pozycję Konsumenta. Konsument powinien pamiętać, że w takiej sytuacji to właśnie on – kupujący, musi udowodnić, że złożył swoje oświadczenie woli przedsiębiorcy we właściwym terminie.
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO KONSUMENCKIE

Dostawy energii i gazu

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki pomoże w przypadku problemów związanych z dostawa energii elektrycznej lub gazu.

www.ure.gov.pl - dział „Punkt informacyjny”
Telefon: 
(58) 350 71 01 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 244 26 36


Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela pomocy w sprawach usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

www.cik.uke.gov.pl
Telefon: 
(89) 533-35-22 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 534 91 74
801 900 853


Usługi bankowe

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze)

www.zbp.pl - dział „Dla Klientów”
Telefon: 
(0-22) 48 68 400