Wersja obowiązująca z dnia

Sprawy załatwiane przez Wydział Organizacyjny

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1947).

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 Aby uzyskać zezwolenie na sprowadzenie zwłok /szczątków /urny z prochami,
 z zagranicy należy złożyć wniosek do Starosty, który powinien zawierać następujące dane:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok/ szczątków/urny
  z prochami osoby najbliższej lub innej z danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,
 • akt zgonu lub karta zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub karcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzającym zgon do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający  wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej
  w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a stawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych  również przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
  UWAGA!  Warunek ten dotyczy również zwłok i szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok – zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
 • oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, o której mowa w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  7 grudnia 2001 r.,
 • dokument potwierdzający kremację (jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na sprowadzenie szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok) wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Ewentualne pełnomocnictwo dla firmy pogrzebowej (w przypadku, kiedy wnioskodawcą nie jest osobą uprawnioną).

Miejsca złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński lub na adres e-mail zko@powiatlidzbarski.pl.

Telefon kontaktowy:

89 767 79 28

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny w Lidzbarku Warmińskim, I piętro pokój 201.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia.

Termin odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Lidzbarskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informację:

-Wniosek o wydanie decyzji  zezwalającej na sprowadzenie zwłok /szczątków ludzkich/ urny
z prochami z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.

-Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
-W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r., poz.1947) ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

-Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.

-Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

-Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Jeżeli osoba uprawniona działa za pośrednictwem innego podmiotu (np. zakładu pogrzebowego) wówczas udziela pełnomocnictwa (upoważnienia) z własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie przez osobę (-y) uprawnioną (-e), o której (-ych) mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Załączniki można otrzymać w Wydziale Organizacyjnym, lub pobrać poniżej:

 

Wniosek

Oświadczenie

Upoważnienie

Informacja RODO

Załączniki