Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro rzeczy znalezionych

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

II piętro, pokój 312

tel.  089 767 79 39

Godziny pracy Biura:
- od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, czwartek 8.00 - 16.00, pozostałe dni 7.00 – 15.00.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ewidencja rzeczy znalezionych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych w celu przekazania rzeczy znalezionej właścicielowi.

Odbiorcy danych: Dane osobowe właściciela rzeczy znalezionej mogą być przekazywane znalazcy.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zwrócono rzecz znalezioną lub przejęto na własność powiatu.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało nie przyjęciem rzeczy do biura/nie wydaniem rzeczy z biura.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).
 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 • Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
  z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.
 • Ustawę z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595  z późń. zm.).

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lidzbarskiego przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

Jednocześnie informuję iż:

 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza
   100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 • Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności.
 • Osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym – z właściwym zarządcą.
 • Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
   

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

- telefon komórkowy Motorola V8

- rower górski KENBOO

- rower marki UTARA

- telefon marki SAMSUNG

- wózek inwalidzki

- telefon komórkowy – NOKIA

- telefon marki SAMSUNG

- telefon komórkowy - marki SONY 

- telefon komórkowy - marki LG

- rower górski marki "Forester Raptor"

- rower górski marki "GRAND"

- rower dziecięcy 

- rower górski marki "SIGMA"

- rower czerwono-biały

- telefon komórkowy - marki LG

- rower CAMPORELLO

- telefon marki NOKIA +etui

- telefon marki Motorola 

- elektronarzędzia 

- rower marki CROWN 

- telefon  PHILIPS​

- poziomice

​- rower marki MAGNUM

- rower marki X-TRCM

- rower typu damka marki "TURING2"

-telefon LG

- rower górski