Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

WZÓR

                                                                                                                                    .................................................

                                                                                                                                               ( miejscowość, data)

........................................................

 (nazwa klubu)

 

Starostwo Powiatowe

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych w celu*…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 

Uzasadnienie:

* stowarzyszenie. zamierza wziąć  udział w otwartym konkursie ofert, aby realizować cel statutowy związany z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, aktualny wypis  z ewidencji jest  załącznikiem do oferty; w innym celu (w jakim).

 

Zakres danych do wypisu z ewidencji klubów sportowych (zaznaczyć właściwe):

 

 1. data wpisu;
 2. numer ewidencyjny;
 3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
 4. nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego;
 5. imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
 6. informacja o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu;
 7. dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 8. cel działania;
 9. teren działania;
 10. data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
 11. inne uwagi.

 

 

 

 

 

Z poważaniem         

     

            …………………………………………

            (podpis)