Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr stowarzyszeń zwykłych

Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenie zwykłego Data wpisów do ewidencji  1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
Adres siedziby stowarzyszanie zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego  Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru  Uwagi
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13
1 Stowarzyszenie Przewóz Osób NLI – TAXI 01.12.2016

Cele: kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, doskonalenie zawodowe członków, reprezentowanie interesów członków, utrwalenie więzi środowiskowej

teren  działania -  miasto i powiat Lidzbark Warmiński

środki działania - składki członkowskie

Lidzbark Warmiński, ul Kolejowa 1

Reprezentacja – zarząd -  Andrzej Statkiewicz -  prezes, reprezentuje stowarzyszenie

Grzegorz Piłat  zastępca – sekretarz,  Sławomir Borecko - skarbnik 
Stowarzyszanie nie posiada organu kontroli Uchwał Nr 2/2016 z 14. 11. 2016 r. NIE