Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr stowarzyszeń zwykłych

 

 

Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenie zwykłego Data wpisów do ewidencji  1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
Adres siedziby stowarzyszanie zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego  Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru  Uwagi
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

 

13

 

1/2014

ELITE

Fight Club

25.09.2014 r.

Cele:

nauka,edukaja
i wychowanie przez sport
i rekreacje; propagowanie czynnego uprawiania sportu; opieka
i pomoc utalentowanym zawodnikom czynnie uprawiajacym sport,
w szczególności boks i MMA.

Teren działania:Powiat Lidzbarski.

Środki działania:

skladki członkowskie, darowiazny, spadki, zapisy, ofiarnosć publiczna oraz dotacje.

Lidzbark Warmiński Przedstawiciel: Michał Kilik Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli. Regulamin stowarzyszenia. Nie        

 

 

1/2016

Stowarzyszenie Przewóz Osób NLI – TAXI 01.12.2016

 

 

 

 

 

Cele: kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, doskonalenie zawodowe członków, reprezentowanie interesów członków, utrwalenie więzi środowiskowej

teren  działania -  miasto i powiat Lidzbark Warmiński

środki działania - składki członkowskie

Lidzbark Warmiński, ul Szwoleżerów 13/5

Reprezentacja – zarząd -  Ryszard Statkiewicz -  prezes, reprezentuje stowarzyszenie

Grzegorz Piłat  zastępca – sekretarz,  Sławomir Borecko - skarbnik 
Stowarzyszanie nie posiada organu kontroli Uchwała Nr 2/2016 z 14. 11. 2016 r. NIE rozwiązanie stowarzyszenia z dniem 31.12.2018 r.      
2/2017 Warmiński Klub Motocyklowy „DRAGER” Orneta 06.02.2017r. Popularyzacja sportów motorowych i różnych form turystyki w tym turystyki motocyklowej, ochrona zabytków, działalność kulturalno-oświatowa, promocja Warmii i Mazur, propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości.

Teren Działania: obszar Polski

Środki działania: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy dochodów z majątku, ofiarności publicznej oraz dotacji.
Krosno 12
11-130 Orneta
Zarząd:

Maciej Wąsowicz – prezes,

Krzysztof Widerski – wiceprezes,

Małgorzata Jankowska - skarbnik
Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli Uchwała Nr 2/2017r. z 01.02.2017r. NIE        
3/2018 stowarzyszenie GRUPA HISTORYCZNA "OSTPREUSSEN" 19.07.2018r.

Cele:
zrzeszanie osób zainteresowanych historią militarną i działaniami wojennymi na Warmii i Mazurach, podtrzymywanie tradycji wojskowych, kolekcjonowanie i eksponowanie pamiątek w postaci dokumentów, fotografii, militariów stanowiących dobro kultury i historii ziem Powiatu Lidzbarskiego oraz całego regionu, upowszechnianie wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych.

 

Teren działania:
obszar Polski

 

Środki działania: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy.

ul. Ornecka 6A/12A

11-100 Lidzbark Warmiński

Przedstawiciel Andrzej Wejngold Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli Zał. nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji NIE        
4/2018

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w Polsce Oddział Wojewódzki Warmińsko-Mazurski

08.10.2018r.

Cele:

Właściwe zachowanie i wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody zwłaszcza obszarów Polski

 

Teren działnia:
obszar Polski

 

Środki działania:
składki członkowskie, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych, dochody  i wpływy z działalności statutowej, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych

Krzykały 28
11-130 Orneta

Przedstawiciel:

Komendant nadinsp. Jan Lwow-Kaczyński

Komisja rewizyjna

Statut stowarzyszenia;

regulamin stowarzyszenia

TAK        
5/2019 Stowarzyszenie LW TAXI LIDZBARK WARMIŃSKI 12.02.2019r.

Cele: 

Organizowanie sieci łączności wewnętrznej, podnoszenie jakości usług w transporcie osobowym

Teren działania: 
obszar Polski

Środki działania:
wpływy z wpisowego i składek członkowskich, wpływy z działalności statutowej, dotacje, zapisy i darowizny
 

ul. Kresowa 10/6

11-100 Lidzbark Warmiński

Przedstawiciel:

Leszek Waga

Komisja rewizyjna Statut stowarzyszenia NIE        
6./2019

Stowarzyszenie

"Przed siebie"

15.04.2019r.

Cele:

- prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Kiwity;

- podtrzymywanie tradycji narodowej.

Teren działania:
obszar Polski

Środki działania:

składki członkowskie,

dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne.

Krekole 66

11-106 Kiwity

Przedstawiciel:

Kinga Matuszczak

Komisja rewizyjna Statut stowarzyszenia. Nie        
                         
7//2021

Warmińskie Stowarzyszenie

Berdysz

12.10.2021

Cele:

Propagowanie kultury średniowiecza

Trenowanie dawnych sztuk walki

Ogólna rekonstrukcja historyczna zwiazana
z epoką średniowiecza.

Teren Działania:

cała Polska

Środki stowarzyszenia:

składki członkowsie

darowizny,spadki,zapisy

dotacje

ul.Poniatowskiego 39/1

11-100 Lidzbark Warminski

Przedstawiciel:

Krzysztof Dudek

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli

Regulamin

stowrzyszenia

Nie        
8/2022 MISJA SENIOR  

-Ochrona i romocja zdrowia w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu zyia oraz aktywnego wypoczynku,

- aktywzacja spoleczna osob starszych, propagowanie ipopoeranie róznorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej.

- organizowanie wsparcia rzeczoweg i finansowego dla osób starszych.

 

ul.Reja 2

11-100 Lidzbark W-armiński

Przedstawiciel

 

Katarzyna Grembowska

Komisja rewizyjna Regulamin stowarzyszenia Nie        
9/2022 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWIE 06.09.2022 r.

Cele:

Wspieranie wszelkiej działalności Szkoły Podstawowej w Wilczkowie poprzez m. in. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka; działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Szkoły Podstawowej w Wilczkowie; poznawanie historii i tradycji regionu; organizowanie różnego rodzaju spotkań, szkoleń, wykładów, wycieczek; działania w zakresie szerokopojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Teren działania:

Cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Wilczkowo

Środki działania stowarzyszenia zwykłego:

Składki członkowskie

Wilczkowo 73

11-135 Lubomino

Przedstawiciel:

Mariola Podpora

Komisja rewizyjna Statut stowarzyszenia Nie