Wersja obowiązująca z dnia

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU PRZEZ GEOPORTAL http://powiatlidzbarski.geoportal2.pl/

Geoportal Powiatu Lidzbarskiego  - umożliwia dostęp do danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w trybie publicznym oraz w trybie chronionym.

Instrukcje obsługi portalu dostępne na stronie:

 

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje

 

 1. Wydawanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków, (Formularz EGiB)
 1. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P z załącznikami P1-P8)
 1. Udostępnienie materiałów z zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości, (Formularz P z załącznikiem P4)
 1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, (WNIOSEK GKK-W-7/7)

Informacja do władających sieciami w sprawie elektronicznych narad koordynacyjnych

 

Podmioty uczestniczące w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Projektanci, Inwestorzy (wszyscy)

 

            Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, iż z dniem 01.08.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze strony http://www.powiatlidzbarski.pl oraz https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/.

Dostęp do wymienionej funkcjonalności następuje na wniosek zainteresowanej strony oraz po podpisaniu ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego.
Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają Projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informuję, iż wdrożony został również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl

Do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:

1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF.

2. Przebieg jedynie projektowanej/-ych sieci w formacie .dxf, umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Lidzbarskiego.

3. Dodatkowe warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta
do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (WNIOSEK GKK-W-1/4),
 1. Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego, (WNIOSEK GKK-W-2/3)
 1. Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, (WNIOSEK GKK-W-3/3)
 1. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lidzbarskiego,
 1. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych, formularz: ZG   lub    formularz:  ZK,
 1. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, formularz Zawiadomienie o wykonaniu prac,
 1.  Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, (WNIOSEK o uwierzytelnienie dok geod-kart)
 1.  Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków  (WNIOSEK GKK-W-11_5)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu;

          Załącznik: RODO-informacja nr 1

 • najem, dzierżawa, użyczenie

          Załącznik:  RODO-informacja nr 2 

 • prowadzenie i udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencja gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

          Załącznik: RODO-informacja nr 3

Załączniki